UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR

4. Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar: İşletmenin bir yıldan daha uzun vadeli almış olduğu borçlar bu bölümde yer alır. Uzun vadeli yabancı kaynaklar hesap grubundaki hesap kodlarının hepsi 4 ile başlamkatadır.

Uzun vadeli yabancı kaynaklar aşağıdaki hesap gruplarına ayrılmıştır.
>> Amortisman
>> Anonim Şirketler
>> Asgari Geçim İndirimli Bordro
>> Asgari Ücret - AGİ
>> AŞ Kar Dağıtımı Kayıtları
>> Ay Sonu KDV Tahakkuku
>> Aylık Ücret Bordrosu
>> Bilanço
>> Bilanço Örneği
>> Bilançonun Düzenlenmesi
>> Büyük Defter
>> Çözümlü Monografi Örneği
>> Defter Tutma Sorumluluğu
>> Döviz İşlemleri Muhasebe
>> E-Bildirge
>> Enflasyon
>> Envanter İşlemleri
>> ETA SQL Programı Kurulumu
>> Fatura
>> FİFO Yöntemi
>> Geçici Vergi Beyannamesi
>> Gelir Tablosu
>> Gider Dağıtımı ve Tablosu
>> Girişimci (Müteşebbis)
>> İhbar Tazminatı
>> İşletme Defteri Kayıtları
>> KDV Beyannamesi Düzenleme
>> KDV Hesaplama
>> Kıdem Tazminatı
>> Kooperatiflerin Kuruluşu
>> Maliyet Muhasebesi Hesapları
>> Mikro Programı Kurulumu
>> Mizan
>> Muhasebe Fişleri
>> Muhasebe Denetimi
>> Muhasebenin Tanımı
>> Muhasebenin Temel Kavramları
>> Muhtasar Beyanname
>> Resmi Yazılar
>> Sürekli Aralıklı Envanter
>> Şirket Kuruluş İşlemleri
>> Tek Düzen Hesap Planı
>> Ticari İşletme ve Tacir
>> Ücret Bordrosu Düzenleme
>> Ücret Bordrosu Muhasebe Kayıtları
>> Vergi Levhası
>> Yevmiye Defteri
>> Yönetimin Anlamı
>> Yüzde Hesaplama


40-Mali Borçlar
42-Ticari Borçlar
43-Diğer Borçlar
44-Alınan Avanslar
47-Borç ve Gider Karşılıkları
48-Gelecek Yıllara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları
49-Diğer Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar


40-Mali Borçlar: Bir yıldan uzun vadeli alınan krediler ve ihraç edilen menkul kıymetler bu grupta yer alır. Mali borçlar hesap grubunda aşağıdaki hesaplar yer alır:

400 Banka Kredileri Hesabı >>>>>
405 Çıkarılmış Tahviller Hesabı >>>>>
407 Çıkarılmış Diğer Menkul Kıymetler Hesabı >>>>>
408 Menkul Kıymetler İhraç Farkı Hesabı (-) >>>>>
409 Diğer Mali Borçlar Hesabı >>>>>

Mali borçlar hesaplarının işleyişinde artış meydana geldiğinde hesabın alacak tarafına, azalış meydana geldiğinde hesabın borç tarafına kayıt yapılır.


42-Ticari Borçlar: Vadesi bir yıldan uzun süreli ticari borçlar bu hesap grubunda yer alır. Ticari borçlar hesap grubunda aşağıdaki hesaplar yer alır:

420 Satıcılar Hesabı >>>>>
421 Borç Senetleri Hesabı >>>>>
422 Borç Senetleri Reeskontu Hesabı (-) >>>>>
426 Alınan Avanslar Hesabı >>>>>
429 Diğer Ticari Borçlar Hesabı >>>>>

Ticari borçlar hesaplarının işleyişinde artış meydana geldiğinde hesabın alacak tarafına, azalış meydana geldiğinde hesabın borç tarafına kayıt yapılır.


43-Diğer Borçlar: Ticari olmayan bir yıldan daha uzun vadeli borçlar bu hesap grubunda yer alır. Diğer borçlar hesap grubunda aşağıdaki hesaplar yer alır:

431 Ortaklara Borçlar Hesabı >>>>>
432 İştiraklere Borçlar Hesabı >>>>>
433 Bağlı Ortaklıklara Borçlar Hesabı >>>>>
436 Diğer Çeşitli Borçlar Hesabı >>>>>
437 Diğer Borç Senetleri Reeskontu Hesabı (-) >>>>>
438 Kamuya Olan Ertelenmiş veya Taksitlendirilmiş Borçlar Hesabı >>>>>

Diğer borçlar hesaplarının işleyişinde artış meydana geldiğinde hesabın alacak tarafına, azalış meydana geldiğinde hesabın borç tarafına kayıt yapılır.


44-Alınan Avanslar: İşletmenin çeşitli nedenler ile üçüncü kişilerden aldığı uzun vadeli avaslar bu hesap grubunda yer alır. Alınan avanslar hesap grubunda aşağıdaki hesaplar yer alır:

440 Alınan Sipariş Avansları Hesabı >>>>>
449 Alınan Diğer Avanslar Hesabı >>>>>

Alınan avanslar hesaplarının işleyişinde artış meydana geldiğinde hesabın alacak tarafına, azalış meydana geldiğinde hesabın borç tarafına kayıt yapılır.


Sayfa 7

<<<<< önceki sayfa - sonraki sayfa >>>>>

<< Bilanço >>
facebooktwitter+googleyoutube