MUHASEBEDERSLERİ.COM YARARLANILAN KAYNAKLAR>> Amortisman
>> Anonim Şirketler
>> Asgari Geçim İndirimli Bordro
>> Asgari Ücret - AGİ
>> AŞ Kar Dağıtımı Kayıtları
>> Ay Sonu KDV Tahakkuku
>> Aylık Ücret Bordrosu
>> Bilanço
>> Bilanço Örneği
>> Bilançonun Düzenlenmesi
>> Büyük Defter
>> Çözümlü Monografi Örneği
>> Defter Tutma Sorumluluğu
>> Döviz İşlemleri Muhasebe
>> E-Bildirge
>> Enflasyon
>> Envanter İşlemleri
>> ETA SQL Programı Kurulumu
>> Fatura
>> FİFO Yöntemi
>> Geçici Vergi Beyannamesi
>> Gelir Tablosu
>> Gider Dağıtımı ve Tablosu
>> Girişimci (Müteşebbis)
>> İhbar Tazminatı
>> İşletme Defteri Kayıtları
>> KDV Beyannamesi Düzenleme
>> KDV Hesaplama
>> Kıdem Tazminatı
>> Kooperatiflerin Kuruluşu
>> Maliyet Muhasebesi Hesapları
>> Mikro Programı Kurulumu
>> Mizan
>> Muhasebe Fişleri
>> Muhasebe Denetimi
>> Muhasebenin Tanımı
>> Muhasebenin Temel Kavramları
>> Muhtasar Beyanname
>> Resmi Yazılar
>> Sürekli Aralıklı Envanter
>> Şirket Kuruluş İşlemleri
>> Tek Düzen Hesap Planı
>> Ticari İşletme ve Tacir
>> Ücret Bordrosu Düzenleme
>> Ücret Bordrosu Muhasebe Kayıtları
>> Vergi Levhası
>> Yevmiye Defteri
>> Yönetimin Anlamı
>> Yüzde Hesaplama


 

MUHASEBEDERSLERİ.COM YARARLANILAN KAYNAKLAR

 

SEVİLENGÜL Orhan, Genel muhasebe, Gazi kitabevi

KARAKAYA Mevlüt, Muhasebe Teknikleri 2 Ders Kitabı, Tutibay, Ankara, 2005

ÖZTÜRK Veli, Şirketler muhasebesi, Tutibay yayınları, 2006

ERTÜRK Ekrem, Muhasebe Teknikleri Lise 2 Ders Kitabı, Okyay, Ankara, 2002

Ansiklopedik, Ekonomi Sözlüğü, Dünya yayıncılık

AKDOĞAN Abdurrahman, Kamu Maliyesi, Gazi kitabevi, Ankara, 1996

AKDOĞAN Nalan - TENKER Nejat, Finansal Tablolar ve Mali Analiz Teknikleri, Ankara, 1992

BOZAN Osman, Muhasebe Teknikleri Lise 1 Ders Kitabı, Tutibay, Ankara, 2004

ORHANER Emine, Maliye, Tutibay, Ankara, 1994, İstanbul 2000

BATTAL Ahmet, Hukuk Ders Kitabı, Tutibay Yayınları

ÖKTEM Recep, Ticari Bilgi ve Belgeler, Türkmen Kitabevi, İstanbul 2004

MUCUK Osman, Modern İşletmecilik, Türkmen Kitabevi, İstanbul 2001

AKINTÜRK Turgut, Hukuka Giriş, Eskişehir 2007

Can Halil-Tuncer Doğan-Ayhan Yaşar, Genel İşletmecilik Bilgileri, Siyasal Kitabevi, Ankara 1999

Özdemir Muharrem, Finansal Yönetim, Gazi Kitabevi, Ankara 1997

ATAY Tezcan, Dönemsonu Envanter ve Değerleme İşlemleri, SMMMO, Ankara 2003

KARAPINAR Aydın, Rıdvan BAYIRLI, Adem ALTAY, Hasan BAL, Emine Çına BAL,
İleri Düzey SPK Lisanslama Sınavlarına Hazırlık, Gazi Kitabevi, 2007

KARLUK Rıdvan, Uluslararası Ekonomi, İstanbul, 1996

Anadolu Üniversitesi Yayınları, Sermaye Piyasası ve Finansal Kurumlar, Eskişehir, 2004

EKEN Mehmet Hasan, Banka Muhasebesi, Der Yayınları, İstanbul, 2004

TAŞPOLAT Ali, Uluslararası Bankacılık ve Dış Ticaret, Erol Ofset, 2005

www.megep.meb.gov.tr

www.gib.gov.tr

www.maliye.gov.tr

www.turmob.gov.tr

www.alomaliye.com

www.gumruk.gov.tr

www.turmob.org.tr

www.e-devlet.com

www.rega.basbakanlik.gov.tr

www.meb.gov.tr

www.gelirler.gov.tr

www.spk.gov.tr

www.imkb.gov.tr

www.osym.gov.tr

Türk Ticaret Kanunu

Vergi Usul Kanunu

Gelir Vergisi Kanunu

Damga Vegisi Kanunu

facebooktwitter+googleyoutube