KIYMETLİ MADEN ALIM SATIM BELGESİ

1. Kıymetli maden alım satım belgesi: 5 Ocak 2008 tarih ve 26747 sayılı tebliğ ile kıymetli madenlerin alım satımında belge düzenlenmesi zorunluluğu getirilmiştir. Buna göre 1/3/2008 tarihinden geçerli olmak üzere, kıymetli maden alımında "Kıymetli Maden Alım Belgesi", satımında da "Kıymetli Maden Satım Belgesi" düzenleme zorunluluğu getirilmiştir.

Kıymetli maden alım satım belgelerinin Vergi Usul Kanunu uyarınca düzenlenmesi gereken belgeler kapsamına alınması uygun görülmüştür. İsteyen mükellefleri bu uygulamaya daha önceden de başlayabilir.
>> Amortisman
>> Anonim Şirketler
>> Asgari Geçim İndirimli Bordro
>> Asgari Ücret - AGİ
>> AŞ Kar Dağıtımı Kayıtları
>> Ay Sonu KDV Tahakkuku
>> Aylık Ücret Bordrosu
>> Bilanço
>> Bilanço Örneği
>> Bilançonun Düzenlenmesi
>> Büyük Defter
>> Çözümlü Monografi Örneği
>> Defter Tutma Sorumluluğu
>> Döviz İşlemleri Muhasebe
>> E-Bildirge
>> Enflasyon
>> Envanter İşlemleri
>> ETA SQL Programı Kurulumu
>> Fatura
>> FİFO Yöntemi
>> Geçici Vergi Beyannamesi
>> Gelir Tablosu
>> Gider Dağıtımı ve Tablosu
>> Girişimci (Müteşebbis)
>> İhbar Tazminatı
>> İşletme Defteri Kayıtları
>> KDV Beyannamesi Düzenleme
>> KDV Hesaplama
>> Kıdem Tazminatı
>> Kooperatiflerin Kuruluşu
>> Maliyet Muhasebesi Hesapları
>> Mikro Programı Kurulumu
>> Mizan
>> Muhasebe Fişleri
>> Muhasebe Denetimi
>> Muhasebenin Tanımı
>> Muhasebenin Temel Kavramları
>> Muhtasar Beyanname
>> Resmi Yazılar
>> Sürekli Aralıklı Envanter
>> Şirket Kuruluş İşlemleri
>> Tek Düzen Hesap Planı
>> Ticari İşletme ve Tacir
>> Ücret Bordrosu Düzenleme
>> Ücret Bordrosu Muhasebe Kayıtları
>> Vergi Levhası
>> Yevmiye Defteri
>> Yönetimin Anlamı
>> Yüzde Hesaplama


2. Kıymetli maden alım satım belgesinin düzenlenmesindeki kurallar: Kıymetli Madenler Borsasına üye olmak kaydıyla, aşağıdaki kıymetli madenleri alım satım yapma yetkisi bazı kuruluşlara verilmiştir. Bunlar;
- İşlenmemiş kıymetli madenler ile barlar veya külçeler halindeki işlenmiş kıymetli madenlerin ithali veya ihracı yetkisi,
- Kıymetli Madenler Borsasında sürdürülmekte olan kıymetli madenlere ilişkin işlemleri yapma yetkisi,
- Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü tarafından üretilen basılı altınlar (milli ziynet, meskük vb.) ile bir kilogramdan küçük külçe şeklindeki standart altınların alım satım yetkisi, olarak tespit edilmiştir.

3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 17/4-g maddesi uyarınca; külçe altın ve külçe gümüş (işlenmemiş) teslimleri katma değer vergisinden müstesnadır. Ancak altın ve gümüşten üretilen mamul veya ziynet eşyaları ile sikke altın ve gümüşlerin (işlenmiş) teslimlerinden (%18) katma değer vergisi alınacaktır. Kanunun 23 üncü maddesine göre söz konusu mamullerin teslim ve ithalinde matrah, külçe altın ve külçe gümüş bedeli düşüldükten sonra kalan tutardır.

3. Kıymetli maden alım satım belgesinde bulunması gereken hususlar: Kanunda belirtilen şekliyle belgede bulunması gereken şartlar şöyledir;
- Düzenlenme tarihi,
- Seri ve sıra numarası,
- Belgeyi düzenleyen yetkili müessesenin iş adresi,
- Bağlı olduğu vergi dairesi ve vergi kimlik numarası,
- Kıymetli madeni alan/satan kişinin veya kuruluşun adı-soyadı/unvanı ve vergi kimlik numarası,
Kıymetli madenin cinsi, fiyatı, miktarı, tutarı ve bu tutara isabet eden katma değer vergisinin bulunması zorunludur.

4. Belgenin Şekli: Kıymetli maden alım işlemi için aşağıdaki belgenin doldurulması gerekir.Belgenin şekli işletmecinin durumuna gore değişebilir. Ancak üzerinde bulunması gereken şartları taşıması gerekmektedir.

 

<< Ticari belgeler >>
facebooktwitter+googleyoutube