TACİRİN BÖLGE ÇALIŞMA MÜDÜRLÜĞÜNE KARŞI SORUMLULUKARI

1. Bölge çalışma müdürlüğüne karşı sorumluluklar: İş yerinde işçi çalıştıran işverenlerin; işe başlatılan işçiler ile işten ayrılan işçileri, Çalışma Bakanlığına bağlı Bölge Çalışma Müdürlüklerine bildirmeleri gerekir. Bölge Çalışma Müdürlüğü'ne iş yeri bildirgesini bir ay içerisinde veren işverenler, işçi giriş ve çıkışlarını, işe giriş ve çıkışın olduğu ayı izleyen ayın 15'inci gününe kadar EK/1 işçi giriş bildirimi ve EK/2 işçi çıkış bildirimi ile bildirmek zorundadırlar. Bölge çalışma müdürlüğüne mutlaka iş yerinizi tescil ettiriniz. Aksi takdirde, bölge müdürlüğüne iş yeri bildirme yükümlülüğüne aykırı davranan işveren veya işveren vekiline çalıştırılan her işçi için elli milyon lira para cezası verilmektedir.
>> Amortisman
>> Anonim Şirketler
>> Asgari Geçim İndirimli Bordro
>> Asgari Ücret - AGİ
>> AŞ Kar Dağıtımı Kayıtları
>> Ay Sonu KDV Tahakkuku
>> Aylık Ücret Bordrosu
>> Bilanço
>> Bilanço Örneği
>> Bilançonun Düzenlenmesi
>> Büyük Defter
>> Çözümlü Monografi Örneği
>> Defter Tutma Sorumluluğu
>> Döviz İşlemleri Muhasebe
>> E-Bildirge
>> Enflasyon
>> Envanter İşlemleri
>> ETA SQL Programı Kurulumu
>> Fatura
>> FİFO Yöntemi
>> Geçici Vergi Beyannamesi
>> Gelir Tablosu
>> Gider Dağıtımı ve Tablosu
>> Girişimci (Müteşebbis)
>> İhbar Tazminatı
>> İşletme Defteri Kayıtları
>> KDV Beyannamesi Düzenleme
>> KDV Hesaplama
>> Kıdem Tazminatı
>> Kooperatiflerin Kuruluşu
>> Maliyet Muhasebesi Hesapları
>> Mikro Programı Kurulumu
>> Mizan
>> Muhasebe Fişleri
>> Muhasebe Denetimi
>> Muhasebenin Tanımı
>> Muhasebenin Temel Kavramları
>> Muhtasar Beyanname
>> Resmi Yazılar
>> Sürekli Aralıklı Envanter
>> Şirket Kuruluş İşlemleri
>> Tek Düzen Hesap Planı
>> Ticari İşletme ve Tacir
>> Ücret Bordrosu Düzenleme
>> Ücret Bordrosu Muhasebe Kayıtları
>> Vergi Levhası
>> Yevmiye Defteri
>> Yönetimin Anlamı
>> Yüzde Hesaplama


2. İş Yeri Bildirgesi: İş yeri bildirgesinde SSK Sigorta Müdürlüğü tarafından verilen iş yeri sicil numarası yer alır. İşletme, iş yerinde ilk defa işçi çalıştırmaya başlayan işverenler, üç nüsha olarak dolduracağı İş Yeri Bildirgesi (Şekil 1,1) düzenleyerek Bölge Çalışma Müdürlüğü'nden bir iş yeri sicil numarası alırlar. Alınan bu sicil numarası işletmenin artık bundan sonra kurum ile ilgi yapacağı bütün yazışmalarda kullanılacaktır. Verilen iş yeri bildirgesinde SSK Sigorta Müdürlüğü tarafından verilen iş yeri sicil numarası da yer alır.

Bölge Çalışma müdürlüğünden iş yeri sicil numarası almak için istenen belgeler:
- İş yeri bildirgesi 3 suret
- Nüfus cüzdanı sureti (şirketlerde müdürün)
- İkametgâh ilmühaberi (şirketlerde müdürün)
- İmza sirküleri (şirket yetkilisinin)
- Ticaret sicili gazetesi (şirket)

İş yeri bildirgesinde bulunması gereken bilgiler şunlardır:
- İşyerinin unvan ve adresi
- Çalıştırılan işçi sayısı
- Çalışma konusu
- İşin başlama tarihi
- İşin bitiş tarihi
- Şahıslarda adı, soyadı, unvanı ve şahsın ikametgâh adresi
- Firmalarda unvanı
- Varsa eğer işveren vekili veya vekillerinin adı, soyadı ve ikametgâh adresi

4857 Sayılı İş Kanunun 3. maddesine göre Bölge Çalışma Müdürlüğüne bildirilecek unsurları aşağıdaki gibi sıralayabiliriz:
- Yeni bir iş yeri kuran,
- Her ne suretle olursa olsun iş yerini devralan,
- Çalışma konusunu kısmen veya tamamen değiştiren,
- Herhangi bir sebeple faaliyetine son veren ve iş yerini kapatan işveren, bir ay içerisinde bulundukları ilin bağlı bulunduğu bölge müdürlüğüne durumu bildirmek zorundadır.

İşverene bağlı çalışan firmalarda asıl işveren gibi bu kanun maddesinin gereklerini yerine getirmekle yükümlüdürler Uygulamada işe başlama ve bitimlerinde gerekli bildirimler yapılırken, iş yerinin çalışma konusunun kısmen veya tamamen değiştiği durumlarda herhangi bir bildirim yapılmamaktadır. Buna dikkat edilmesi gerekmektedir.

3. İşçi Bildirim Listesi: İşveren tarafından işe alınan sigortalılar için, nüfus cüzdanlarına göre üç nüsha olarak düzenlenen İşçi Bildirim Listesi, 5401 sayılı Kanun 19.07.2005 tarihli ve 25880 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanmıştır. Bu kanuna göre, İşverenler, işe aldıkları veya herhangi bir nedenle iş sözleşmesini sona erdirdikleri işçilerini, izleyen ayın 15’ine kadar aylık bildirimlerle Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına bildirecekler. İşveren işe alınan işçileri EK–1 işçi bildirim listesi ile bölge çalışma müdürlüklerine bildirmek zorundadırlar.

4. İşçi Çıkış Bildirimi: İşveren tarafından, işten ayrılan sigortalılar için üç nüsha olarak düzenlenen İşçi Çıkış Bildirimi, işçinin işe giriş işlemlerinde olduğu gibi, çıkış işlemlerinde de çıkış tarihini izleyen ayın 15’ine kadar EK-2 İşçi Çıkış Bildirgesini Bölge Çalışma Müdürlüğü'ne ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'na gönderilir.


<< Tacirin sorumlulukları >>
facebooktwitter+googleyoutube