MUHASEBE SORULARI - KAMU PERSONELİ SEÇME SINAVI - LİSANS - 2008



>> Amortisman
>> Anonim Şirketler
>> Asgari Geçim İndirimli Bordro
>> Asgari Ücret - AGİ
>> AŞ Kar Dağıtımı Kayıtları
>> Ay Sonu KDV Tahakkuku
>> Aylık Ücret Bordrosu
>> Bilanço
>> Bilanço Örneği
>> Bilançonun Düzenlenmesi
>> Büyük Defter
>> Çözümlü Monografi Örneği
>> Defter Tutma Sorumluluğu
>> Döviz İşlemleri Muhasebe
>> E-Bildirge
>> Enflasyon
>> Envanter İşlemleri
>> ETA SQL Programı Kurulumu
>> Fatura
>> FİFO Yöntemi
>> Geçici Vergi Beyannamesi
>> Gelir Tablosu
>> Gider Dağıtımı ve Tablosu
>> Girişimci (Müteşebbis)
>> İhbar Tazminatı
>> İşletme Defteri Kayıtları
>> KDV Beyannamesi Düzenleme
>> KDV Hesaplama
>> Kıdem Tazminatı
>> Kooperatiflerin Kuruluşu
>> Maliyet Muhasebesi Hesapları
>> Mikro Programı Kurulumu
>> Mizan
>> Muhasebe Fişleri
>> Muhasebe Denetimi
>> Muhasebenin Tanımı
>> Muhasebenin Temel Kavramları
>> Muhtasar Beyanname
>> Resmi Yazılar
>> Sürekli Aralıklı Envanter
>> Şirket Kuruluş İşlemleri
>> Tek Düzen Hesap Planı
>> Ticari İşletme ve Tacir
>> Ücret Bordrosu Düzenleme
>> Ücret Bordrosu Muhasebe Kayıtları
>> Vergi Levhası
>> Yevmiye Defteri
>> Yönetimin Anlamı
>> Yüzde Hesaplama


1. İşletmede kasa hesabının kalanı 79.600 YTL, kasa
sayımında belirlenen tutar ise 76.900 YTL’dir. Farkın
nedeni belirlenememiştir.
Buna göre, yapılacak kayıtta aşağıdaki hesaplardan
hangisinin kullanımı doğrudur?
A) Sayım ve Tesellüm Fazlaları hesabı alacaklı 300 YTL
B) Sayım ve Tesellüm Fazlaları hesabı borçlu 300 YTL
C) Sayım ve Tesellüm Noksanları hesabı borçlu 300 YTL
D) Sayım ve Tesellüm Noksanları hesabı borçlu 2700 YTL
E) Sayım ve Tesellüm Noksanları hesabı alacaklı 2700 YTL

2. Aşağıdakilerden hangisi bir faaliyet gideridir?
A) Karşılık Giderleri
B) Satılan Ticari Mallar Maliyeti
C) Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri
D) Komisyon Giderleri
E) Çalışmayan Kısım Gider ve Zararları

3. VE 4. SORULARI AŞAĞIDAKİ BİLGİLERE
GÖRE CEVAPLAYINIZ.
A işletmesi, acil nakit ihtiyacını karşılamak amacıyla
B işletmesinin ciro ettiği hatır çekini almıştır.

3. Buna göre, A işletmesinin yapacağı kayıtta aşağıdaki
hesaplardan hangisinin kullanımı doğrudur?
A) Alınan Çekler hesabı alacaklı
B) Satıcılar hesabı alacaklı
C) Alacak Senetleri hesabı borçlu
D) Diğer Çeşitli Borçlar hesabı alacaklı
E) Ödenecek Diğer Yükümlülükler hesabı alacaklı

4. Buna göre, B işletmesinin yapacağı kayıtta aşağıdaki
hesaplardan hangisinin kullanımı doğrudur?
A) Alacak Senetleri hesabı alacaklı
B) Alınan Çekler hesabı alacaklı
C) Alıcılar hesabı borçlu
D) Bankalar hesabı alacaklı
E) Verilen Çekler ve Ödeme Emirleri hesabı borçlu

5. İşletme, bankada açtırdığı 3 ay vadeli hesaba yıllık
% 15 faiz oranı üzerinden 200.000 YTL yatırmıştır.
Stopaj oranı % 15 olduğuna göre, işletmenin vade
sonunda işleyen faiz ile ilgili yapacağı kayıt aşağıdakilerden
hangisidir?

A) -------------------------/-----------------------------
BANKALAR 6375

FAİZ GELİRLERİ 6375

B) -------------------------/-----------------------------
BANKALAR 7500

FAİZ GELİRLERİ 7500

C) -------------------------/-----------------------------
BANKALAR 6375

DİĞER OLAĞAN GELİR VE KÂRLAR 6375

D) -------------------------/-----------------------------
BANKALAR 7500

ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR 1125
FAİZ GELİRLERİ 6375

E) -------------------------/-----------------------------
BANKALAR 6375
PEŞİN ÖDENEN VERGİLER VE FONLAR 1125

FAİZ GELİRLERİ 7500



6. Aşağıdaki stok değerleme esaslarından hangisi
maliyet bedeli temeline dayanmaz?
A) Emsal bedeli
B) Ortalama maliyet
C) Gerçek parti maliyeti
D) İlk giren ilk çıkar
E) Son giren ilk çıkar

7. İşletmenin dönem içinde satın alarak aktifleştirdiği
800 YTL tutarındaki posta pullarının 450 YTL’lik bölümünün
kullanılmadığı dönem sonunda yapılan sayım
sonucunda anlaşılmıştır.
Buna göre, dönem sonunda yapılması gereken
kayıt aşağıdakilerden hangisidir?
A) -------------------------/-----------------------------
GENEL YÖNETİM GİDERLERİ 350

DİĞER STOKLAR 350

B) -------------------------/-----------------------------
DİĞER STOKLAR 450

GENEL YÖNETİM GİDERLERİ 450

C) -------------------------/-----------------------------
GENEL YÖNETİM GİDERLERİ 350

DİĞER HAZIR DEĞERLER 350

D) -------------------------/-----------------------------
DİĞER HAZIR DEĞERLER 450

GENEL YÖNETİM GİDERLERİ 450

E) -------------------------/-----------------------------
KASA 450

DİĞER HAZIR DEĞERLER 450

8. Aşağıdakilerden hangisi bir faaliyet geliri değildir?
A) Konusu Kalmayan Karşılıklar
B) Yurtiçi Satışlar
C) Faiz Gelirleri
D) Menkul Kıymet Satış Kârları
E) Reeskont Faiz Gelirleri

9. VE 10. SORULARI AŞAĞIDAKİ BİLGİLERE
GÖRE CEVAPLAYINIZ.
İşletme, T AŞ tarafından 1 Haziran 2006 tarihinde ihraç
edilen yıllık % 18 faizli ve faizi 12 aylık dönem
sonları itibariyle ödenen tahvillerin 500.000 YTL nominal
değerli kısmını 10 Eylül 2006 tarihinde 527.000
YTL’ye banka aracılığıyla satın almıştır. Satın alınan
tahviller 10 Aralık 2006 tarihinde banka aracılığıyla
550.000 YTL’ye satılmıştır. (Bir ay 30 gün olarak
alınacaktır.)

9. Buna göre, tahvillerin satın alınmasıyla ilgili kayıt
aşağıdakilerden hangisidir?
A) -------------------------/-----------------------------
ÖZEL KESİM TAHVİL, SENET VE BONOLARI 500.000
FAİZ GELİRLERİ 27.000

BANKALAR 527.000

B) -------------------------/-----------------------------
ÖZEL KESİM TAHVİL, SENET VE BONOLARI 500.000
DİĞER ÇEŞİTLİ DÖNEN VARLIKLAR 27.000

BANKALAR 527.000

C) -------------------------/-----------------------------
ÖZEL KESİM TAHVİL, SENET VE BONOLARI 502.000
DİĞER ÇEŞİTLİ DÖNEN VARLIKLAR 25.000

BANKALAR 527.000

D) -------------------------/-----------------------------
ÖZEL KESİM TAHVİL, SENET VE BONOLARI 502.000
DİĞER OLAĞAN GİDER VE ZARARLAR 25.000

BANKALAR 527.000

E) -------------------------/-----------------------------
ÖZEL KESİM TAHVİL, SENET VE BONOLARI 500.000
DİĞER OLAĞAN GİDER VE ZARARLAR 27.000

BANKALAR 527.000

10. Buna göre, tahvillerin satışıyla ilgili yapılması gereken
kayıt aşağıdakilerden hangisidir?
A) -------------------------/-----------------------------
BANKALAR 550.000

ÖZEL KESİM TAHVİL, SENET VE B. 500.000
FAİZ GELİRLERİ 27.000
MENKUL KIYMET SATIŞ KÂRLARI 23.000

B) -------------------------/-----------------------------
BANKALAR 550.000

ÖZEL KESİM TAHVİL, SENET VE B.502.000
FAİZ GELİRLERİ 23.000
DİĞER OLAĞAN GELİR VE KÂRLAR 25.000

C) -------------------------/-----------------------------
BANKALAR 550.000

ÖZEL KESİM TAHVİL, SENET VE B.500.000
DİĞER ÇEŞİTLİ DÖNEN VARLIKLAR 27.000
FAİZ GELİRLERİ 22.500
MENKUL KIYMET SATIŞ KÂRLARI 500

D) -------------------------/-----------------------------
BANKALAR 550.000

ÖZEL KESİM TAHVİL, SENET VE B.502.000
DİĞER ÇEŞİTLİ DÖNEN VARLIKLAR 25.000
FAİZ GELİRLERİ 23.000

E) -------------------------/-----------------------------
BANKALAR 550.000

ÖZEL KESİM TAHVİL, SENET VE B. 502.000
DİĞER ÇEŞİTLİ DÖNEN VARLIKLAR 25.000
FAİZ GELİRLERİ 22.500
MENKUL KIYMET SATIŞ KÂRLARI 500

11. Aşağıdakilerden hangisi, amortismanlarla ilgili
Vergi Usul Kanunu’nda yapılan düzenlemelerden biri değildir?
A) Azalan bakiyeler usulüyle amortisman
B) Artan tutarlı amortisman
C) Madenlerde amortisman
D) Fevkalade amortisman
E) Normal amortisman

12. İşletme 25.000 YTL’ye satın aldığı hisse senetlerinin
dönem sonundaki değerinin 21.000 YTL olarak belirlenmesi
nedeniyle karşılık ayırmış ve izleyen dönemde
hisse senetlerini 26.000 YTL’ye banka aracılığıyla
satarak aşağıdaki kaydı yapmıştır.
-------------------------/-----------------------------
I BANKALAR 26.000
II MENKUL KIYMETLER DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞ. 4.000

III HİSSE SENETLERİ 21.000
IV KONUSU KALMAYAN KARŞILIKLAR 4.000
V MENKUL KIYMET SATIŞ KÂRLARI 5.000

Buna göre, bu kayıtta kaç numaralı hesaplara ilişkin
tutarlar yanlıştır?
A) II ve IV B) II ve V C) III ve IV
D) III ve V E) IV ve V

13. VE 14. SORULARI AŞAĞIDAKİ BİLGİLERE
GÖRE CEVAPLAYINIZ.

Tarih Adet Fatura Tutarı (YTL)
11.01.2007 200 22.000
21.01.2007 90 12.375
24.01.2007 100 14.300
30.01.2007 80 11.000

Yukarıda verilen mal alışlarını yapan işletme, mal hareketlerini
sürekli envanter yöntemiyle izlemekte, stok
maliyetlerini ise ilk giren ilk çıkar yöntemine göre belirlemektedir.
İşletme satışlarını % 20 kârlı olarak yapmaktadır.
(KDV oranı % 10 olarak alınacaktır.)

13. İşletmenin 31.01.2007 tarihinde çek karşılığı sattığı
400 adet malın satış fiyatı kaç YTL’dir?
A) 54.600
B) 55.950
C) 56.700
D) 60.060
E) 62.370

14. İşletmenin yapacağı satış kaydında aşağıdaki hesaplardan
hangisinin kullanımı doğrudur?
A) Alınan Çekler hesabı borçlu 61.545 YTL
B) Yurtiçi Satışlar hesabı alacaklı 56.700 YTL
C) Hesaplanan KDV hesabı alacaklı 6.006 YTL
D) Ticari Mallar hesabı alacaklı 45.500 YTL
E) Satılan Ticari Mallar Maliyeti hesabı borçlu 51.975 YTL

15. Bir işletme, alıcı firmanın iflası nedeniyle 25.01.2006
tarihinde iflas masasına alacak kaydı yaptırmış ve
30.000 YTL tutarındaki alacağın 24.000 YTL’sini
24.10.2006 tarihinde tahsil edebilmiştir.
Buna göre, işletmenin 24.10.2006 tarihinde yapması
gereken kayıt aşağıdakilerden hangisidir?
A) -------------------------/-----------------------------
KASA 24.000
DİĞER OLAĞAN GİDER VE ZARARLAR 6000

ALICILAR 30.000

B) -------------------------/-----------------------------
KASA 24.000
ŞÜPHELİ TİCARİ ALACAKLAR KARŞILIĞI 6000

ŞÜPHELİ TİCARİ ALACAKLAR 30.000

C) -------------------------/-----------------------------
KASA 24.000

KONUSU KALMAYAN KARŞILIKLAR 24.000

D) -------------------------/-----------------------------
KASA 24.000

ŞÜPHELİ TİCARİ ALACAKLAR 24.000

E) -------------------------/-----------------------------
KASA 24.000
FİNANSMAN GİDERLERİ 6000

ALICILAR 30.000

16. Bir anonim şirketin dönem kârı üzerinden hesaplanan
vergi tutarının gösterildiği dönem sonu kaydında,
aşağıdaki hesaplardan hangisine borç kaydı yapılmalıdır?
A) 370 Dönem Kârı Vergi ve Diğer Yasal Yükümlülük Karşılıkları
B) 692 Dönem Net Kârı veya Zararı
C) 590 Dönem Net Kârı
D) 690 Dönem Kârı veya Zararı
E) 691 Dönem Kârı Vergi ve Diğer Yasal Yükümlülük Karşılıkları

17. -------------------------/-----------------------------
BANKA KREDİLERİ 15.000

ALACAK SENETLERİ 15.000

Bu kayıt aşağıdaki işlemlerden hangisine aittir?
A) Alacak senedinin tahsiline
B) Alacak senedi karşılığı kredi alınmasına
C) Alacak senedinin ciro edilmesine
D) Alacak senedinin teminata verilmesine
E) Bankadan kredi çekilmesine

18.-------------------------/-----------------------------
GELECEK AYLARA AİT GİDERLER XX

GELECEK YILLARA AİT GİDERLER XX

Yukarıdaki kayıt hangi muhasebe temel kavramına
uygun olarak yapılmıştır?
A) Önemlilik
B) Özün önceliği
C) Dönemsellik
D) Tam açıklama
E) Maliyet esası

19.
I. Tahsili şüpheli hâle gelmiş alacak senetleri
II. Vadeli çekler
III. Yabancı para cinsinden düzenlenmiş alacak senetleri
IV. Hatır senetleri
V. Teminata verilen alacak senetleri
Vergi Usul Kanunu’na göre, yukarıdaki değerlerden
hangilerine reeskont ayrılabilir?
A) I ve II B) I ve III C) II ve IV
D) III ve IV E) III ve V

20. VE 21. SORULARI AŞAĞIDAKİ BİLGİLERE
GÖRE CEVAPLAYINIZ.
İşletme 01.03.2006 tarihinde, 6 ay süreyle yönetim
hizmetlerinde kullanılmak üzere bir otomobil kiralamıştır.
Yapılan sözleşme gereği aylık 500 YTL olan
kira bedelinin yarısı sözleşme anında, diğer yarısı ise
sözleşme bitiminde ödenecektir. İşletme finansal tablolarını
aylık olarak düzenlemektedir. (KDV dikkate alınmayacaktır.)

20. Buna göre, 01.03.2006 tarihinde yapılan ödemeye
ilişkin kayıt aşağıdakilerden hangisidir?
A) -------------------------/-----------------------------
GENEL YÖNETİM GİDERLERİ 500
GELECEK AYLARA AİT GİDERLER 1000

KASA 1500

B) -------------------------/-----------------------------
GENEL YÖNETİM GİDERLERİ 1500

KASA 1500

C) -------------------------/-----------------------------
GENEL YÖNETİM GİDERLERİ 3000

KASA 500
GİDER TAHAKKUKLARI 2500

D) -------------------------/-----------------------------
GENEL YÖNETİM GİDERLERİ 3000

GİDER TAHAKKUKLARI 3000

E) -------------------------/-----------------------------
GENEL YÖNETİM GİDERLERİ 500
GELECEK AYLARA AİT GİDERLER 2500

KASA 1500
GİDER TAHAKKUKLARI 1500

 

1. D
2. C
3. D
4. B
5. E
6. A
7. C
8. B
9. C
10. E

11. B
12. D
13. A
14. D
15. A
16. E
17. A
18. C
19. E
20. A




facebooktwitter+googleyoutube