MUHASEBE SORULARI - KAMU PERSONELİ SEÇME SINAVI - LİSANS - 2009>> Amortisman
>> Anonim Şirketler
>> Asgari Geçim İndirimli Bordro
>> Asgari Ücret - AGİ
>> AŞ Kar Dağıtımı Kayıtları
>> Ay Sonu KDV Tahakkuku
>> Aylık Ücret Bordrosu
>> Bilanço
>> Bilanço Örneği
>> Bilançonun Düzenlenmesi
>> Büyük Defter
>> Çözümlü Monografi Örneği
>> Defter Tutma Sorumluluğu
>> Döviz İşlemleri Muhasebe
>> E-Bildirge
>> Enflasyon
>> Envanter İşlemleri
>> ETA SQL Programı Kurulumu
>> Fatura
>> FİFO Yöntemi
>> Geçici Vergi Beyannamesi
>> Gelir Tablosu
>> Gider Dağıtımı ve Tablosu
>> Girişimci (Müteşebbis)
>> İhbar Tazminatı
>> İşletme Defteri Kayıtları
>> KDV Beyannamesi Düzenleme
>> KDV Hesaplama
>> Kıdem Tazminatı
>> Kooperatiflerin Kuruluşu
>> Maliyet Muhasebesi Hesapları
>> Mikro Programı Kurulumu
>> Mizan
>> Muhasebe Fişleri
>> Muhasebe Denetimi
>> Muhasebenin Tanımı
>> Muhasebenin Temel Kavramları
>> Muhtasar Beyanname
>> Resmi Yazılar
>> Sürekli Aralıklı Envanter
>> Şirket Kuruluş İşlemleri
>> Tek Düzen Hesap Planı
>> Ticari İşletme ve Tacir
>> Ücret Bordrosu Düzenleme
>> Ücret Bordrosu Muhasebe Kayıtları
>> Vergi Levhası
>> Yevmiye Defteri
>> Yönetimin Anlamı
>> Yüzde Hesaplama


1. İşletmenin yaşam süresinin, işletme sahip ya da
ortaklarının yaşam süreleriyle ilişkilendirilmemesi
aşağıdaki muhasebe temel kavramlarından hangisiyle
açıklanmaktadır?
A) Kişilik B) Önemlilik
C) İşletmenin sürekliliği D) Özün önceliği
E) Tam açıklama

2. İşletmenin, borcuna karşılık satıcılara keşide ettiği
çek, satıcı işletme tarafından nasıl kaydedilmelidir?
A) -------------------------/-----------------------------
SATICILAR XX

ALINAN ÇEKLER XX

B) -------------------------/-----------------------------
SATICILAR XX

VERİLEN ÇEKLER
VE ÖDEME EMİRLERİ XX

C) -------------------------/-----------------------------
ALICILAR XX

VERİLEN ÇEKLER
VE ÖDEME EMİRLERİ XX

D) -------------------------/-----------------------------
ALINAN ÇEKLER XX

ALICILAR XX

E) -------------------------/-----------------------------
ALACAK SENETLERİ XX

ALICILAR XX

3. Tekdüzen Hesap Planında, Arama Giderleri hesabı
aşağıdaki gruplardan hangisinde yer alır?
A) Maddi Olmayan Duran Varlıklar
B) Diğer Faaliyetlerden Olağan Gider ve Zararlar
C) Hizmet Üretim Maliyeti
D) Özel Tükenmeye Tabi Varlıklar
E) Gelecek Aylara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları

4. İşletmenin alacak senetleri için hesapladığı reeskont
tutarının izleyen yılda iptaliyle ilgili kayıt aşağıdakilerden
hangisidir?
A) Alacak Senetleri Reeskontu hesabı borçlu –
Reeskont Faiz Gelirleri hesabı alacaklı
B) Alacak Senetleri Reeskontu hesabı borçlu –
Reeskont Faiz Giderleri hesabı alacaklı
C) Alacak Senetleri hesabı borçlu –
Reeskont Faiz Gelirleri hesabı alacaklı
D) Alacak Senetleri Reeskontu hesabı borçlu –
Finansman Giderleri hesabı alacaklı
E) Reeskont Faiz Giderleri hesabı borçlu –
Alacak Senetleri Reeskontu hesabı alacaklı

5. – 7. SORULARI AŞAĞIDAKİ BİLGİLERE
GÖRE CEVAPLAYINIZ.
Stok hareketlerini sürekli envanter yöntemiyle izleyen
bir işletmede dönem başı mal mevcudu 5000 adettir.
Dönem içinde iki parti hâlinde 25.000 adet mal satın
alınmıştır. İkinci partide alınan mallar için KDV dahil
224.400 TL ödenmiştir. Dönem başı mal maliyeti 10
TL/adet olup izleyen her alımda KDV hariç 1 TL/adet
fiyat artışı meydana gelmiştir. İşletme satışlarını % 10
kârlı olarak yapmakta ve stoklarını LIFO ( son giren
ilk çıkar) yöntemiyle değerlemektedir. Dönem içinde
28.000 adet satış yapılmış, daha sonra 4000 adet
iade alınmıştır. (KDV oranı % 10 olarak alınacaktır.)

5. Buna göre, Yurtiçi Satışlar hesabına kaydedilmesi
gereken tutar kaç TL’dir?
A) 389.620 B) 354.200 C) 343.200 D) 333.960 E) 303.600

6. Yukarıdaki bilgilere göre, dönem sonunda Satılan
Ticari Mallar Maliyeti tutarı kaç TL’dir?
A) 281.000 B) 308.000 C) 322.000 D) 342.000 E) 376.200

7. Yukarıdaki bilgilere göre, işletmenin elde ettiği
brüt satış kârı kaç TL’dir?
A) 42.240 B) 32.200 C) 31.600 D) 26.620 E) 22.600

8. Aşağıdakilerden hangisi 7/A ve 7/B seçeneklerinin
ikisinde de yer alan bir hesaptır?
A) Hizmet Üretim Maliyeti
B) Üretim Maliyet
C) Finansman Giderleri
D) Genel Üretim Giderleri
E) Direkt İlk Madde ve Malzeme Giderleri

9.
I. Hizmet Üretim Maliyeti
II. Direkt İlk Madde ve Malzeme Giderleri
III. Direkt İşçilik Giderleri
IV. Genel Üretim Giderleri
V. Genel Yönetim Giderleri
Yukarıdakilerden hangileri Satışların Maliyetini
oluşturan unsurlar arasında yer almaz?
A) Yalnız I B) Yalnız IV C) Yalnız V D) II ve IV E) III ve V


10. Aşağıdakilerden hangisi, Türkiye Muhasebe Standartlarına
(TMS) göre finansal tablolar tam seti içinde yer almaz?
A) Bilanço
B) Nakit akış tablosu
C) Öz kaynak değişim tablosu
D) Dipnotlar ve açıklayıcı notlar
E) Kâr dağıtım tablosu

11.
I. İşletmenin normal faaliyet dönemi içinde ödenmeleri
II. İşletmenin normal faaliyet dönemi içinde paraya çevrilmeleri
III. Özellikle ticari amaçla elde bulundurulmaları
Yukarıdakilerden hangileri Dönen Varlıklar ile Kısa
Vadeli Yabancı Kaynakların ortak özelliğidir?
A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III D) I ve II E) I ve III

12. İşletme, 01.11.2007 tarihinde aldığı 90 gün vadeli ve
% 24 faizli 200.000 YTL tutarındaki krediyi vade sonunda
faizi ile birlikte ödeyecektir. (Bir yıl 360 gün olarak alınacaktır.)
Buna göre, ödeme tarihindeki kayıt aşağıdakilerden hangisidir?
A) -------------------------/-----------------------------
BANKA KREDİLERİ 200.000
GİDER TAHAKKUKLARI 8000
FİNANSMAN GİDERLERİ 4000

BANKALAR 212.000

B)-------------------------/-----------------------------
BANKA KREDİLERİ 200.000
GİDER TAHAKKUKLARI 8000

BANKALAR 208.000

C) -------------------------/-----------------------------
BANKA KREDİLERİ 200.000
FİNANSMAN GİDERLERİ 12.000

BANKALAR 212.000

D) -------------------------/-----------------------------
BANKA KREDİLERİ 200.000
FİNANSMAN GİDERLERİ 12.000

BANKALAR 200.000
GİDER TAHAKKUKLARI 12.000

E) -------------------------/-----------------------------
BANKA KREDİLERİ 208.000

BANKALAR 208.000

13. İşletmenin 01.10.2005 tarihinde 3 yıl vadeli olarak
çıkardığı 1.000.000 YTL tutarındaki yıllık % 18 faizli
tahvillerin vade sonu ödeme kaydı aşağıdakilerden hangisidir? (İşletme finansal tablolarını üç aylı dönemler hâlinde düzenlemekte, faizler yıllık olarak ödenmektedir. Vergi
dikkate alınmayacak, bir yıl 360 gün olarak alınacaktır.)
A) -------------------------/-----------------------------
ÇIKARILMIŞ TAHVİLLER 1.000.000
FİNANSMAN GİDERLERİ 180.000

BANKALAR 1.180.000

B) -------------------------/-----------------------------
ÇIKARILMIŞ TAHVİLLER 1.000.000
FİNANSMAN GİDERLERİ 135.000

BANKALAR 1.135.000

C) -------------------------/-----------------------------
ÇIKARILMIŞ TAHVİLLER 1.000.000
GİDER TAHAKKUKLARI 45.000
FİNANSMAN GİDERLERİ 135.000

BANKALAR 1.180.000

D) -------------------------/-----------------------------
TAHVİL ANAPARA BORÇ
TAKSİT VE FAİZLERİ 1.000.000
FİNANSMAN GİDERLERİ 15.000
GİDER TAHAKKUKLARI 165.000

BANKALAR 1.180.000

E) -------------------------/-----------------------------
TAHVİL ANAPARA BORÇ
TAKSİT VE FAİZLERİ 1.000.000
GİDER TAHAKKUKLARI 180.000

BANKALAR 1.180.000

14. İşletme 01.11.2008 tarihinde 50.000 Avro tutarında
yıllık % 6 faizli, 3 ay vadeli bir hesap açtırmıştır.
(1 Avro 01.11.2008 tarihinde 1,05 YTL, 31.12.2008
tarihinde ise 1,09 YTL’dir. Bir yıl 360 gün olarak alınacaktır.)
Buna göre, 31.12.2008 tarihinde yapılması gereken
kayıtlarla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
A) Bankalar hesabı 2500 YTL borçlandırılır.
B) Gelir Tahakkukları hesabı 750 YTL borçlandırılır.
C) Kambiyo Kârları hesabı 2000 YTL alacaklandırılır.
D) Faiz Gelirleri hesabı 500 YTL alacaklandırılır.
E) Faiz Gelirleri hesabı 750 YTL alacaklandırılır.

15. Aşağıdaki hesaplardan hangisi işletmenin düzenlediği
dönem sonu bilançosunda kesinlikle yer almaz?
A) Sayım ve Tesellüm Noksanları
B) İştiraklerden Temettü Gelirleri
C) Gelecek Aylara Ait Gelirler
D) Verilen Sipariş Avansları
E) Gider Tahakkukları

16. VE 17. SORULARI AŞAĞIDAKİ BİLGİLERE
GÖRE CEVAPLAYINIZ.
İşletme 01.10.2006 tarihinde iki yıllığına kiraladığı depo
için 1200 YTL peşin ödemede bulunmuştur. (İşletme
finansal tablolarını aylık olarak düzenlemektedir.)

16. Buna göre, Ekim 2006’ya ilişkin kira bedeli hangi
hesapta, ne şekilde ve hangi tutarla muhasebeleştirilmelidir?
A) Gelecek Yıllara Ait Giderler hesabının borcuna 600 YTL
B) Gelecek Aylara Ait Giderler hesabının borcuna 600 YTL
C) Genel Yönetim Giderleri hesabının borcuna 150 YTL
D) Genel Yönetim Giderleri hesabının borcuna 50 YTL
E) Genel Yönetim Giderleri hesabının alacağına 150 YTL

17. Yukarıdaki bilgilere göre, işletmenin 31.12.2006
tarihinde yapması gereken yevmiye kaydı aşağıdakilerin
hangisinde doğru olarak verilmiştir?
Borç kaydı Alacak kaydı
A) Gelecek Yıllara Ait Gelecek Aylara
Giderler 1050 YTL Ait Giderler 1050 YTL
B) Gelecek Aylara Ait Gelecek Yıllara Ait
Giderler 600 YTL Giderler 600 YTL
C) Genel Yönetim Dönem Kârı veya
Giderleri 150 YTL Zararı 150 YTL
D) Gelecek Aylara Ait Genel Yönetim
Giderler 1050 YTL Giderleri 1050 YTL
E) Genel Yönetim Gelecek Yıllara Ait
Giderleri 600 YTL Giderler 600 YTL

18. T AŞ sermayesini 500.000 TL’den 900.000 TL’ye artırma
kararı almış ve yasal işlemleri tamamlamıştır.
Bu işlemle ilgili kayıt aşağıdakilerden hangisidir?
A) -------------------------/-----------------------------
ORTAKLARDAN ALACAKLAR 400.000

SERMAYE 400.000

B) -------------------------/-----------------------------
ÖDENMEMİŞ SERMAYE 400.000
ORTAKLARA BORÇLAR 500.000

SERMAYE 900.000

C) -------------------------/-----------------------------
BANKALAR 400.000

SERMAYE 400.000

D)-------------------------/-----------------------------
SERMAYE 500.000
ÖDENMEMİŞ SERMAYE 400.000

SERMAYE 900.000

E) -------------------------/-----------------------------
ÖDENMEMİŞ SERMAYE 400.000

SERMAYE 400.000

19. İşletme, kredili olarak yaptığı satış dolayısıyla ortaya
çıkan alacağının vadesinden önce ödenmesi nedeniyle
indirim yapmıştır.
Bu işlem hangi hesaba, ne şekilde kaydedilmelidir?
A) Satış İskontoları hesabının borcuna
B) Satış İskontoları hesabının alacağına
C) Yurtiçi Satışlar hesabının alacağına
D) Yurtiçi Satışlar hesabının borcuna
E) Satılan Ticari Mallar Maliyeti hesabının borcuna

20. A işletmesi sipariş ettiği bir taşıtı satın almak üzere B
işletmesine avans olarak 10.000 TL tutarında bir senet
ciro etmiştir.
A işletmesinin bu işlemle ilgili yapması gereken
kayıt aşağıdakilerden hangisidir?
A) -------------------------/-----------------------------
VERİLEN DEPOZİTO VE
TEMİNATLAR 10.000

ALACAK SENETLERİ 10.000

B) -------------------------/-----------------------------
DİĞER ÇEŞİTLİ DURAN
VARLIKLAR 10.000

ALACAK SENETLERİ 10.000

C) -------------------------/-----------------------------
VERİLEN AVANSLAR 10.000

ALACAK SENETLERİ 10.000

D) -------------------------/-----------------------------
VERİLEN SİPARİŞ
AVANSLARI 10.000

ALACAK SENETLERİ 10.000

E) -------------------------/-----------------------------
VERİLEN SİPARİŞ
AVANSLARI 10.000

BORÇ SENETLERİ 10.000

1. C
2. D
3. D
4. A
5. B
6. A
7. E
8. C
9. C
10. E

11. C
12. A
13. E
14. C
15. B
16. D
17. B
18. E
19. A
20. C


sonraki sayfa >>>>>

<< KPSS soruları >>
facebooktwitter+googleyoutube