MALİYE SORULARI - KAMU PERSONELİ SEÇME SINAVI - LİSANS - 2008>> Amortisman
>> Anonim Şirketler
>> Asgari Geçim İndirimli Bordro
>> Asgari Ücret - AGİ
>> AŞ Kar Dağıtımı Kayıtları
>> Ay Sonu KDV Tahakkuku
>> Aylık Ücret Bordrosu
>> Bilanço
>> Bilanço Örneği
>> Bilançonun Düzenlenmesi
>> Büyük Defter
>> Çözümlü Monografi Örneği
>> Defter Tutma Sorumluluğu
>> Döviz İşlemleri Muhasebe
>> E-Bildirge
>> Enflasyon
>> Envanter İşlemleri
>> ETA SQL Programı Kurulumu
>> Fatura
>> FİFO Yöntemi
>> Geçici Vergi Beyannamesi
>> Gelir Tablosu
>> Gider Dağıtımı ve Tablosu
>> Girişimci (Müteşebbis)
>> İhbar Tazminatı
>> İşletme Defteri Kayıtları
>> KDV Beyannamesi Düzenleme
>> KDV Hesaplama
>> Kıdem Tazminatı
>> Kooperatiflerin Kuruluşu
>> Maliyet Muhasebesi Hesapları
>> Mikro Programı Kurulumu
>> Mizan
>> Muhasebe Fişleri
>> Muhasebe Denetimi
>> Muhasebenin Tanımı
>> Muhasebenin Temel Kavramları
>> Muhtasar Beyanname
>> Resmi Yazılar
>> Sürekli Aralıklı Envanter
>> Şirket Kuruluş İşlemleri
>> Tek Düzen Hesap Planı
>> Ticari İşletme ve Tacir
>> Ücret Bordrosu Düzenleme
>> Ücret Bordrosu Muhasebe Kayıtları
>> Vergi Levhası
>> Yevmiye Defteri
>> Yönetimin Anlamı
>> Yüzde Hesaplama


1. Anayasal iktisat yaklaşımına göre, devletin mali
yetkilerini sınırlayan anayasal hükümler neden
gereklidir?
A) Anayasal garanti altına alınan sosyal devlet ilkesinin
hayata geçirilmesinin ancak bu şekilde
mümkün olması
B) Ekonomik dalgalanmalardan dolayı gerekli olan
maliye politikalarının uygulanmasının anayasal
yetki gerektirmesi
C) Bütçe uygulamaları sırasında politikacı ve bürokratlar
anayasal yetkiye ihtiyaç duyduklarından,
bu yetkinin garanti altına alınması
D) Anayasaya mali yetkileri sınırlayan hükümler
konmadığı takdirde politikacı ve bürokratların
yetkilerini kötüye kullanabilmesi
E) Anayasal yetki olmadığı takdirde, bakanlar kurulunun
aldığı kararların geçersiz olması

2. Dışsallıklarla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi
yanlıştır?
A) Üretim veya tüketim sürecinde ortaya çıkabilirler.
B) Kaynak dağılımında etkinliğin bozulmasına yol
açarlar.
C) Neden oldukları fayda ve zararlar piyasa dışıdır.
D) Pozitif veya negatif olabilirler.
E) Pazarlanabilirler.

3.
Erdemli - erdemsiz mallarla ilgili aşağıdaki ifadelerden
hangisi doğrudur?
A) Belirli kalite koşullarını sağlayan mallar erdemli,
düşük kalitede sunulan kamu malları ise erdemsiz
olarak adlandırılır.
B) Devlet tarafından daha etkin sunulan mallar erdemli,
devlet tarafından etkin sunulamayan mallar
ise erdemsiz mallardır.
C) Toplum tarafından beğenilen kamu malları erdemli,
beğenilmeyen mallar ise erdemsiz mallardır.
D) Erdemli - erdemsiz mallarda devlet müdahalesi
olmadığı takdirde bir kısım mala karşı tercih çarpıklığı
ortaya çıkabilir.
E) Erdemli - erdemsiz mallar ayrımı tamamen kişilerin
öznel tercihleri ile belirlenir.

4. Seçmen tercih sıralamasının tek doruklu olması
hâlinde, oylama sonuçlarının belirsiz olmayacağını,
oylamanın ortanca seçeneğin tüm öteki seçeneklere
karşı kazanması ile sonuçlanacağını öne
süren iktisatçı aşağıdakilerden hangisidir?
A) J. Buchanan B) K. J. Arrow C) D. Black
D) J. S. Mill E) R. Musgrave

5. Aşağıdakilerden hangisi spesifik ve advalorem
vergiler arasındaki temel farktır?
A) Spesifik vergi belirli mal ve hizmetler üzerinden
alınırken, advalorem vergi tüm mal ve hizmetler
üzerinden alınır.
B) Advalorem vergi belirli mal ve hizmetler üzerinden
alınırken, spesifik vergi tüm mal ve hizmetler
üzerinden alınır.
C) Spesifik vergi adet, ağırlık, uzunluk vs. gibi ölçütler
üzerinden alınırken, advalorem vergi matrahın
değer olduğu vergidir.
D) Advalorem vergi adet, ağırlık, uzunluk vs. gibi ölçütler
üzerinden alınırken, spesifik vergi matrahın
değer olduğu vergidir.
E) Spesifik vergi belirli mükelleflerden alınırken, advalorem
vergi tüm mükelleflerden alınır.

6. Aşağıdakilerden hangisi götürü usule dayalı vergilerin
özelliklerinden biri değildir?
A) Bireylerin vergi ödeme güçlerinin göz önünde tutulmaması
B) Gerçek vergi matrahını dikkate almanın ilke olarak
benimsenmemesi
C) Vergi adaleti açısından olumsuz sonuçlar doğurabilmesi
D) Vergiye esas olacak değer veya miktarın tek tek
belirlenmesi esasına dayanması
E) Uygulanması kolay bir yöntem olması

7. Verginin ikame etkisi ne demektir?
A) Gelir vergisindeki artış sonucunda geliri azalan
bireylerin eski gelir düzeylerini korumak için daha
fazla çalışmayı tercih etmesi
B) Gelir vergisindeki düşüş sonucu geliri artan bireylerin
daha fazla çalışmayı tercih etmesi
C) Vergilerdeki artışın daha fazla kamu harcaması
yapılarak dengelenmesi
D) Vergi oranlarındaki düşüş sonucunda meydana
gelen kamu gelirlerindeki düşüşün borçlanma ile
ikame edilmesi
E) Gelir vergisindeki artış sonucunda geliri azalan
bireylerin çalışmak yerine dinlenmeyi tercih etmesi

8. Aşağıdakilerden hangisi vergi yükünün artırılması
durumunda ortaya çıkabilecek sonuçlardan biri
değildir?
A) Tasarrufların artması
B) Vergi kaçakçılığının ve vergiden kaçınmanın
artması
C) Üretken faaliyetlerin zayıflaması
D) Yatırımların azalması
E) Çalışma gayretinin azalması

9. Kamu kurumu fiyatları ile harçlar ve resimler arasındaki
temel fark ile ilgili aşağıdaki ifadelerden
hangisi doğrudur?
A) Kamu kurumu fiyatlarında kamusal nitelik taşıyan
hizmetlerin fiyatlandırılması söz konusu olduğu
hâlde, harç ve resimlerde özel nitelikleri
ağır basan hizmetlerin fiyatlandırılması söz konusudur.
B) Harç ve resimlerde söz konusu hizmetin kamusal
nitelikleri ağır basarken, kamu kurumu fiyatlarında
özel kesimce üretilenlere benzer hizmetlerin
fiyatlandırılması söz konusudur.
C) Harç ve resimler daha ziyade yerel yönetimler
tarafından alındığı hâlde, kamu kurumu fiyatları
büyük ölçüde merkezî yönetim tarafından alınır.
D) Harç ve resimler daha ziyade merkezî yönetim
tarafından alındığı hâlde, kamu kurumu fiyatları
büyük ölçüde yerel yönetimler tarafından alınır.
E) Harç ve resimlerle kamu kurumu fiyatları arasında
özünde bir fark olmadığı hâlde, farklı yasalarla
düzenlendiği için söz konusu ödemeler farklı
adlandırılmaktadır.

10.

Gelir dilimi
(YTL) 0-1000
1001-
2000
2001-
4000 4000+
Vergi oranı
(%) 0 10 20 30
Yukarıdaki gelir vergisi tarifesine göre 3500 YTL
gelir elde eden bir bireyin ortalama vergi oranı
yüzde kaçtır?
A) 10 B) 11,4 C) 15,4
D) 20 E) 21,4

11. Olağan ve olağanüstü harcamalar ayrımıyla ilgili
aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
A) Bütçede ödenek ayrılan harcamalar olağanüstü,
diğerleri olağan harcamalardır.
B) Her ay yapılan harcamalar olağan, her yıl yapılan
harcamalar ise olağanüstü sayılır.
C) Faydaları sürekli olan harcamalar olağanüstü,
faydaları süreksiz olan harcamalar ise olağan
harcamalardır.
D) Cari harcamaların çoğu olağan, transfer harcamalarının
çoğu olağanüstü harcamalardır.
E) Yatırım harcamaları olağan, transfer harcamaları
olağanüstü harcamalardır.

12. Aşağıdakilerden hangisi kamu harcamaları için
evrensel bir sınır konamamasının nedenlerinden
biri değildir?
A) Ülkelerin devlete bakış açılarının değişik olması
B) Toplumların vergi konusundaki alışkanlıkları ve
tepkilerinin farklı olması
C) Ülkelerin karşılaştıkları savaş gibi olağanüstü koşullar
D) Ülkelerin farklı gelişmişlik düzeyleri
E) Ekonomik gelişmeyle beraber kamu hizmetlerine
olan talepteki azalış

13. Devlet istihdam ettiği memurlara piyasada verilebilecek
olan ücretin üzerinde bir maaş ödemesi
yaptığında aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
A) Maaş ödemesi gerçek harcama olduğu hâlde, piyasa
ücreti ile aradaki fark cari harcama sayılabilir.
B) Maaş ödemesi gerçek harcama olduğu hâlde, piyasa
ücreti ile aradaki fark transfer harcaması
sayılabilir.
C) Kamu çalışanlarına ödenen maaşlar her durumda
transfer harcaması sayılır.
D) Kamu çalışanları kamu hizmeti sunmak amacıyla
istihdam edildiklerinden ödenen maaşlar yatırım
harcaması sayılır.
E) Kamu çalışanlarına ödenen maaşlar yatırım harcaması
olduğu hâlde, piyasa ücreti ile aradaki
fark transfer harcaması sayılabilir.

14. Kamu harcamalarının devleti oluşturan idari birimlere
göre gruplandırıldığı tasnif aşağıdakilerden
hangisidir?
A) Organik tasnif B) Fonksiyonel tasnif
C) Bilimsel tasnif D) Hiyerarşik tasnif
E) İktisadi tasnif

15. Aşağıdakilerden hangisi kamu harcamalarının
büyük bunalım dönemlerinde sıçramalar yaparak
daha sonra eski düzeyine inmediği için arttığını
savunmuştur?
A) Wagner B) Rostow ve Musgrave
C) Peacock ve Wiseman D) C. Clark
E) G. Tullock

16. Aşağıdakilerden hangisi Türkiye’de yatırım harcamaları
kategorisi içinde yer almaz?
A) Etüt ve proje giderleri
B) Yapı ve tesis giderleri
C) Makine ve teçhizat alımları
D) Taşıt alımları
E) Kamulaştırmalar

17. İç borçlarla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi
yanlıştır?
A) Toplam tasarruflar sabitken devletin borçlanabilmesi
ancak borçlanma faizinin piyasa faizinden
dikkate değer biçimde yüksek olması ile mümkündür.
B) Faizler yüksekken kişiler tasarrufu tercih edeceklerinden
azalan tüketim dolayısıyla toplam
talep daralacaktır.
C) Toplam tasarruflar sabitken, devletin yüksek faizden
borçlanması özel kesimin de faiz maliyetini
artırır.
D) Devletin kurumlardan borçlanmasının daraltıcı
etkisi, kişilerden borçlanmasının daraltıcı etkisinden
daha azdır.
E) Kişi ve kurumlar devlete borç verirken, alternatif
yatırım araçlarının getirisini dikkate alırlar.

18. Aşağıdakilerden hangisi dış borç için başvurulabilecek
uluslararası kredi kuruluşlarından biri
değildir?
A) Dünya Bankası Grubu
B) Uluslararası Para Fonu
C) Avrupa Yatırım Bankası
D) Asya Kalkınma Bankası
E) Dünya Ticaret Örgütü

19. Denk bütçede “altın kural” ne demektir?
A) Vergilerle kamu harcamalarının eşit olması hâlinde
denk olan bütçenin ekonomiyi olumlu etkilemesi
B) Vergilerle tüketim harcamalarının eşit olması ve
borçlanmaya sadece yatırım harcamalarının finansmanı
için başvurulması
C) Bütçenin daralma döneminde açık, genişleme
döneminde ise fazla vermesi ve uzun dönemde
denk olması
D) Bütçenin tam istihdam düzeyinde denk olması,
ancak işsizliğin yüksek olduğu dönemlerde fazla
vermesi
E) Finanse edilebildiği sürece bütçe denkliğinin
önemli olmaması

20. Reel faizlerin pozitif olduğu enflasyonist bir ortamda
aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
A) Kamu Kesimi Borçlanma Gereksinimi > Birincil
Açık > Operasyonel Açık
B) Kamu Kesimi Borçlanma Gereksinimi <
Operasyonel Açık < Birincil Açık
C) Operasyonel Açık > Kamu Kesimi Borçlanma
Gereksinimi > Birincil Açık
D) Operasyonel Açık < Kamu Kesimi Borçlanma
Gereksinimi < Birincil Açık
E) Kamu Kesimi Borçlanma Gereksinimi >
Operasyonel Açık > Birincil Açık

1. D
2. E
3. D
4. C
5. C
6. D
7. E
8. A
9. B
10. B

11. C
12. E
13. B
14. A
15. C
16. E
17. D
18. E
19. B
20. E


sonraki sayfa >>>>>

<< KPSS soruları >>
facebooktwitter+googleyoutube