MALİYE SORULARI - KAMU PERSONELİ SEÇME SINAVI - LİSANS - 2009>> Amortisman
>> Anonim Şirketler
>> Asgari Geçim İndirimli Bordro
>> Asgari Ücret - AGİ
>> AŞ Kar Dağıtımı Kayıtları
>> Ay Sonu KDV Tahakkuku
>> Aylık Ücret Bordrosu
>> Bilanço
>> Bilanço Örneği
>> Bilançonun Düzenlenmesi
>> Büyük Defter
>> Çözümlü Monografi Örneği
>> Defter Tutma Sorumluluğu
>> Döviz İşlemleri Muhasebe
>> E-Bildirge
>> Enflasyon
>> Envanter İşlemleri
>> ETA SQL Programı Kurulumu
>> Fatura
>> FİFO Yöntemi
>> Geçici Vergi Beyannamesi
>> Gelir Tablosu
>> Gider Dağıtımı ve Tablosu
>> Girişimci (Müteşebbis)
>> İhbar Tazminatı
>> İşletme Defteri Kayıtları
>> KDV Beyannamesi Düzenleme
>> KDV Hesaplama
>> Kıdem Tazminatı
>> Kooperatiflerin Kuruluşu
>> Maliyet Muhasebesi Hesapları
>> Mikro Programı Kurulumu
>> Mizan
>> Muhasebe Fişleri
>> Muhasebe Denetimi
>> Muhasebenin Tanımı
>> Muhasebenin Temel Kavramları
>> Muhtasar Beyanname
>> Resmi Yazılar
>> Sürekli Aralıklı Envanter
>> Şirket Kuruluş İşlemleri
>> Tek Düzen Hesap Planı
>> Ticari İşletme ve Tacir
>> Ücret Bordrosu Düzenleme
>> Ücret Bordrosu Muhasebe Kayıtları
>> Vergi Levhası
>> Yevmiye Defteri
>> Yönetimin Anlamı
>> Yüzde Hesaplama


1. İkinci En İyi Teorisine göre aşağıdaki ifadelerden
hangisi doğrudur?
A) Aynı miktarda vergi geliri sağlayan dolaylı ve
dolaysız biçimindeki iki verginin yol açtığı yarar
kaybı eşittir.
B) Aynı miktar vergi tahsili söz konusu iken dolaylı
vergi dolaysız vergiye göre genelde daha çok
yarar kaybına yol açmaktadır.
C) Vergi yükümlüleri açısından iki vergi türünün eşit
yarar kaybına yol açması durumunda, hazine
açısından dolaysız verginin verimliliği daha
düşüktür.
D) Dolaylı ve dolaysız olmak üzere iki vergi türü
vergi yükümlüleri açısından eşit yarar kaybına
yol açıyorsa bu iki verginin hazine açısından
verimliliği aynıdır.
E) Vergi yükümlüleri açısından eşit yarar kaybına
yol açan vergilerin dolaylı veya dolaysız olması
hazine açısından aynı sonucu doğurur.

2. Tercihlerin tek doruklu olması durumunda basit
çoğunluk yönteminin dengeyi sağladığını gösteren
teorem aşağıdakilerden hangisidir?
A) Arrow Teoremi B) Buchanan Teoremi
C) Wicksell Teoremi D) Niskanen Teoremi
E) Black Teoremi

3. A. Downs tarafından geliştirilen “Demokrasinin
Ekonomi Teorisi” aşağıdaki düşüncelerden hangisine
dayanır?
A) Hükûmetlerin uyguladıkları maliye politikaları ile
sağladıkları siyasal desteği maksimize etmeyi
amaçlaması
B) Hükûmetlerin maliye politikaları uygularken temel
amaçlarının toplam sosyal faydayı maksimize
etmek istemesi
C) Hükûmetlerin uyguladıkları maliye politikaları ile
sosyal refahı maksimize etmeye çalıştıkları hâlde
demokratik sistemin buna izin vermemesi
D) Bireylerin çıkarı her zaman sosyal faydadan önde
olduğundan, hükûmetlerin seçimle işbaşına
gelseler bile sosyal refahı öne çıkarmak istemeleri
E) Bireyler çıkarlarını düşünmekle birlikte genellikle
ideolojik davranışla oy verdiklerinden sosyal refahın
olumsuz etkilenmesi

4. E. R. A. Seligman’ın gelir/servet farklılıkları ve
devletin rolü konusundaki görüşüne ilişkin aşağıdaki
ifadelerden hangisi doğrudur?
A) Piyasa koşullarında gelir ve servet dağılımındaki
adalet gerçekleşmediğinden, devlet bu dağılımı
daha adil hâle getirmek için aktif rol almalıdır.
B) Sosyal sınıflar arasında kendiliğinden var olan
gelir ve servet farklarını düzeltmek devletin görevi
olmakla birlikte, bu yeniden dağılım aşırı
düzeyde olmamalıdır.
C) Sosyal sınıflar arasında kendiliğinden var olan
gelir ve servet farklarını düzeltmek devletin görevi
değildir, ancak devlet böyle bir farklılığa
neden de olmamalıdır.
D) Devletin uyguladığı politikalar gelir ve servetin
dağılımını değiştirdiğinden, bu dağılımın yüksek
gelirden düşük gelire doğru yapıldığından emin
olunmalıdır.
E) Devletin uyguladığı politikalar gelir ve servetin
dağılımını değiştirdiğinden, bu dağılımın düşük
gelirden yüksek gelire doğru yapıldığından emin
olunmalıdır.

5. Aşağıdakilerden hangisi spesifik vergilerin doğuracağı
sakıncalardan biri değildir?
A) Gelir gibi unsurlara dayanan vergilerde spesifik
vergilerin uygulanamaması
B) Spesifik tarifeli vergilerin uygulanmasının zor
olması
C) Fiyat hareketlerini izlemekte başarısız kalması
D) Fiyat değişmelerinin, konulan verginin nispi ağırlığının
değişmesine neden olması
E) Mallar arasında kalite farkını gözetmemesi

6. Vergiyi ödeyen yükümlünün bu vergiyi başkalarına
kısmen veya tamamen devretmesine ne ad
verilir?
A) Verginin yansıması B) Verginin yerleşmesi
C) Verginin amortismanı D) Verginin telafisi
E) Vergi kaçırma

7. Aşağıdakilerden hangisi vergi ödeme gücüne
ulaşmak için yararlanılabilecek tekniklerden biri
değildir?
A) En az geçim indirimi B) Artan oranlılık
C) Ayırma ilkesi D) Muafiyet ve istisnalar
E) Götürü usul

8. Vergi muafiyeti nedir?
A) Vergilendirilmesi gereken vergi konularının vergi
kanunlarıyla vergi dışı bırakılması
B) Vergi yükümlüsünün vergi borcunun idare tarafından
silinmesi
C) Zaman aşımı nedeniyle idarenin yükümlüden
vergi almaktan vazgeçmesi
D) Vergiyi doğuran olaya neden olunmaması suretiyle
kişilerin vergi dışında kalması
E) Vergilendirilmesi gereken kişilerin kanunlarla vergi
dışı bırakılması

9. A. Laffer’in vergi oranları ile vergi gelirleri arasında
kurduğu ilişkiye göre, aşağıdaki ifadelerden
hangisi doğrudur?
A) Optimal vergi oranından daha yüksek oranlarda
vergilendirilmeye gidilmesi hâlinde vergi gelirleri
daha yüksek olacaktır.
B) Vergilemede optimal nokta aşılınca vergi oranının
düşürülmesi vergi hasılatını artırır.
C) Optimal vergi oranı aşıldıktan sonra vergi oranının
artırılması üretimi artıracaktır.
D) Vergilerin düz oranlı olması hâlinde optimal vergi
oranı yeterli vergi geliri sağlamayacak ve bütçe
açıkları ortaya çıkacaktır.
E) Vergilerin artan oranlı olması hâlinde ikinci dilimden
sonraki oran artışları vergi gelirlerini düşürecektir.

10. Harçlarla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) Harçlar bazen yararlanılan hizmetin parasal değerinin
üzerinde veya altında olabilir.
B) Harçlarla vergiler arasında bir fark olmadığı hâlde
yalnız farklı yasalarla belirlendiklerinden farklı
sayılmaktadırlar.
C) Ödenen harç yararlanılan hizmetin değerinin
üzerinde ise aradaki fark vergi sayılabilir.
D) Yapılan ödemelerin gerçek anlamda harç sayılabilmesi
için yararlanılan hizmetle ödenen bedel
arasında bir orantılılık olması gerekir.
E) Harca tabi kamu hizmetleri genellikle Devlet tekelinde
olduğundan harç ödemekten kaçınmak
her zaman mümkün olmamaktadır.

11. Aşağıdakilerden hangisi kalkınma carileri kategorisinde
görülebilecek kamu harcamalarından
biridir?
A) Altyapı yatırımlarına yapılan harcamalar
B) Personel harcamaları
C) Eğitim harcamaları
D) Savunma harcamaları
E) İhracat sübvansiyonları

12. Kamu iktisadi teşebbüslerinin yaptıkları harcamalarla
ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
A) Mülkiyeti Devlete ait olduğu için yaptıkları harcamaların
konsolide bütçeden yapılan harcamalardan
farkı yoktur.
B) Ürettikleri mal ve hizmetler açısından özel kesimdeki
firmalardan farklı olmadıklarından, yaptıkları
harcamalar hiçbir şekilde kamu harcaması sayılamaz.
C) Bu girişimler başa baş noktasında faaliyet gösterdiklerinden
ek bir harcamadan söz edilemez.
D) Devletin bu girişimler aracılığıyla piyasada ek
talep yaratması hâlinde yaptıkları harcamalar
kamu harcamalarına benzer.
E) Bu girişimler harcama yapmaktan çok mal ve
hizmet ürettiklerinden yaptıkları harcamalar
önemsizdir.

13. Kamu harcamalarının genel olarak iktisadi sınıflandırmasında
gerçek ve transfer ayrımı neye
göre yapılmaktadır?
A) Bütçeden yapılan harcamalar gerçek, bütçe dışı
fonlardan yapılan harcamalar transferdir.
B) Yatırım harcamaları gerçek, diğer harcamalar
transferdir.
C) Yatırım mallarına yapılan harcamalar gerçek, iş
gücüne yapılan harcamalar transferdir.
D) Mal alımına yapılan harcama gerçek, hizmet alımına
yapılan harcamalar transferdir.
E) Mal ve hizmet alımına yapılan harcamalar gerçek,
diğer harcamalar transferdir.

14. Ekonomik gelişmenin beraberinde getirdiği ayni
ekonomiden para ekonomisine geçiş olgusunun
kamu harcamaları üzerindeki etkisi nasıldır?
A) Gerçekte artırır.
B) Görünüşte artırır.
C) Gerçekte artırır, görünüşte azaltır.
D) Gerçekte ve görünüşte azaltır.
E) Gerçekte artırır, görünüşte etkisi yoktur.

15. Kamu harcamalarının millî gelirde artışa neden
olup olmamalarına göre sınıflandırılması aşağıdakilerden
hangisidir?
A) Dolaylı – dolaysız B) Gerçek – transfer
C) Verimli – verimsiz D) Cari – yatırım
E) Altyapı – tüketim

16. Kamu harcamalarının ekonomik sınıflandırmasıyla
ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
A) Reel harcamalar doğrudan mal ve hizmet talebi
yaratan, transfer harcamaları ise doğrudan mal
ve hizmet talebi yaratmayan harcamalardır.
B) Konsolide bütçeden yapılan harcamalar reel, genel
bütçeden yapılan harcamalar ise transfer
olarak nitelendirilir.
C) Reel harcamalar ayni, transfer harcamaları ise
nakdî olarak yapılır.
D) Reel harcamalar mal, transfer harcamaları ise
hizmet sunmak üzere yapılır.
E) Bütçeye yük getiren harcamalar reel, yük getirmeyen
harcamalar ise transfer olarak nitelendirilir.

17. Borcun sağlanması sırasında ve sağlanmasından
sonraki anapara ve faizlerinin ödenerek borcun
kapatılmasına kadar yürütülen işlemlerin kavramsal
karşılığı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Borcun itfası B) Borç yönetimi
C) Borç konsolidasyonu D) Konversiyon
E) Moratoryum

18. Devlet borçlarının vadesi açısından sınıflandırılmasıyla
ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi
yanlıştır?
A) Vadesi bir yıl ve daha az olan borçlara kısa vadeli
borçlar denir.
B) Kısa vadeli borçlar miktar olarak sürekli değiştiğinden
dalgalı borçlar olarak da adlandırılır.
C) Vadesi beş yıldan fazla olan borçlara uzun vadeli
borçlar denir.
D) Uzun vadeli borçların tümü dış kaynaklardan elde
edildiğinden dış borçlar olarak da adlandırılır.
E) Vadesi bir yıldan fazla, beş yıldan az olan borçlara
orta vadeli borçlar denir.

19. Dövize endeksli tahvillerle ilgili aşağıdaki ifadelerden
hangisi doğrudur?
A) Enflasyonu düşürmek için başvurulan yöntemlerden
biridir.
B) Tahvillerin anaparaları döviz, faizleri yerli para
cinsinden ödenir.
C) Tahvillerin faizleri döviz, anaparaları yerli para
cinsinden ödenir.
D) Tahvillerin anapara ve faizleri döviz cinsinden
ödenir.
E) Tahvillerin anapara ve faizleri yerli para cinsinden
ödenir.

20. Uzun vadeli borçlanmayla ilgili aşağıdaki ifadelerden
hangisi yanlıştır?
A) Uzun vadeli fonların arz ve talebi sermaye piyasalarında
karşı karşıya gelir.
B) Uzun vadeli borçların normal kaynağı, piyasada
uzun süreli yatırım fırsatları bekleyen tasarruflardır.
C) Uzun vadeli borçlanma Devlet tahvilleri ile yapılır.
D) Hazinenin nakit ihtiyacına göre artıp azaldıklarından
uzun vadeli borçlara dalgalı borçlar da
denir.
E) Uzun vadeli borçlar yatırım sermayelerinden oluşan
borçlardır.

1. B
2. E
3. A
4. C
5. B
6. A
7. E
8. E
9. B
10. B

11. C
12. D
13. E
14. B
15. C
16. A
17. B
18. D
19. E
20. D


sonraki sayfa >>>>>

<< KPSS soruları >>
facebooktwitter+googleyoutube