İŞLETME SORULARI - KAMU PERSONELİ SEÇME SINAVI - LİSANS - 2008>> Amortisman
>> Anonim Şirketler
>> Asgari Geçim İndirimli Bordro
>> Asgari Ücret - AGİ
>> AŞ Kar Dağıtımı Kayıtları
>> Ay Sonu KDV Tahakkuku
>> Aylık Ücret Bordrosu
>> Bilanço
>> Bilanço Örneği
>> Bilançonun Düzenlenmesi
>> Büyük Defter
>> Çözümlü Monografi Örneği
>> Defter Tutma Sorumluluğu
>> Döviz İşlemleri Muhasebe
>> E-Bildirge
>> Enflasyon
>> Envanter İşlemleri
>> ETA SQL Programı Kurulumu
>> Fatura
>> FİFO Yöntemi
>> Geçici Vergi Beyannamesi
>> Gelir Tablosu
>> Gider Dağıtımı ve Tablosu
>> Girişimci (Müteşebbis)
>> İhbar Tazminatı
>> İşletme Defteri Kayıtları
>> KDV Beyannamesi Düzenleme
>> KDV Hesaplama
>> Kıdem Tazminatı
>> Kooperatiflerin Kuruluşu
>> Maliyet Muhasebesi Hesapları
>> Mikro Programı Kurulumu
>> Mizan
>> Muhasebe Fişleri
>> Muhasebe Denetimi
>> Muhasebenin Tanımı
>> Muhasebenin Temel Kavramları
>> Muhtasar Beyanname
>> Resmi Yazılar
>> Sürekli Aralıklı Envanter
>> Şirket Kuruluş İşlemleri
>> Tek Düzen Hesap Planı
>> Ticari İşletme ve Tacir
>> Ücret Bordrosu Düzenleme
>> Ücret Bordrosu Muhasebe Kayıtları
>> Vergi Levhası
>> Yevmiye Defteri
>> Yönetimin Anlamı
>> Yüzde Hesaplama


1. Aşağıdakilerden hangisi mal ve hizmetlerin üretim
ve satışına yönelik olan temel fayda yaratıcı
faaliyetler arasında yer almaz?
A) Yer faydası yaratma
B) Şekil faydası yaratma
C) Kâr faydası yaratma
D) Zaman faydası yaratma
E) Mülkiyet ve değişim faydası yaratma

2. Kaynaklarını boşa harcamasına karşılık hedeflerine
ulaştığı tespit edilen bir işletmenin etkililik ve
etkenlik düzeyleri ile ilgili aşağıdakilerden hangisi
söylenebilir?
A) Etkililik düzeyi düşük, etkenlik düzeyi düşük
B) Etkililik düzeyi yüksek, etkenlik düzeyi düşük
C) Etkililik düzeyi düşük, etkenlik düzeyi yüksek
D) Etkililik düzeyi yüksek, etkenlik düzeyi yüksek
E) Bu bilgilerle etkililik ve etkenlik düzeyleri ile ilgili
yorum yapılamaz.

3. Aşağıdakilerden hangisi, geleneksel öğretide işletmenin
temel işlevleri arasında sayılmayan ve
çoğunlukla işletmelerin değişik niteliklerine göre
önem kazanıp belirgin bir faaliyet olarak ortaya çıkan
işlevler arasında yer almaz?
A) Muhasebe B) Halkla ilişkiler
C) Araştırma - Geliştirme D) Satın alma
E) Pazarlama

4. I. Girdi
II. Analiz
III. Çıktı
IV. Süreç
V. Geri bildirim ve kontrol
Yukarıdakilerden hangileri işletme sisteminin temel
öğeleridir?
A) I, II ve III B) I, III ve V
C) I, II, III ve IV D) I, III, IV ve V
E) I, II, III, IV ve V

5. Klasik bir organizasyon şeması aşağıdakilerden
hangisini göstermez?
A) İşlerin ana gruplanma tarzını
B) Pozisyonlar arasındaki ilişkileri
C) Pozisyonlar ve unvanları
D) Kimin kime bağlı olduğunu
E) Pozisyonların sahip olduğu yetki düzeyini

6. Organizasyonların kritik ve temininde belirsizlikler
bulunan girdiler için önlem olarak iş birliğine
gitmeleri gerektiğini savunan yaklaşım aşağıdakilerden
hangisidir?
A) Bilgi İşleme Yaklaşımı
B) Durumsallık Yaklaşımı
C) Örgütsel Strateji Yaklaşımı
D) Kaynak Bağımlılığı Yaklaşımı
E) Genel Örgütsel Gruplaşma Yaklaşımı

7. Aşağıdakilerden hangisi bir organizasyonun yapısını
belirleyen unsurlardan biri değildir?
A) Paydaşlar ile ilişkiler B) Kademe sayısı
C) Merkezîleşme derecesi D) Formalleşme düzeyi
E) Kontrol alanı

8. Temel motivasyon faktörünün ihtiyaçlar olduğu,
ancak bazı faktörlerin de motive etmemelerine
karşın motivasyonun varlığı için gerekli olduğunu
savunan kuram aşağıdakilerden hangisidir?
A) Çift Faktör Kuramı
B) Bekleyiş Kuramı
C) İhtiyaçlar Hiyerarşisi Kuramı
D) Başarma İhtiyacı Kuramı
E) Amaç Kuramı

9. Temel yetenek, bir işletmeyi diğer işletmelerden ayıran
bilgi, beceri ve yeteneği ifade eder.
Buna göre, aşağıdakilerden hangisi bir bilgi, beceri
veya yeteneğin temel yetenek sayılabilmesi
için taşıması gereken özellikler arasında yer
almaz?
A) Taklit edilmesinin güç olması
B) Rakipler tarafından kolayca görülmemesi
C) Dış kaynaklardan temin edilmiş olması
D) İşletmenin kısa dönemli yaşamı için temel
sayılması
E) İşletme vizyonunu gerçekleştirmede vazgeçilmez
nitelikte olması

10. Aşağıdakilerden hangisi Amaçlara Göre Yönetimin
çalışanlarla ilgili varsayımları arasında yer
almaz?
A) İşlerinde başarı kazanma duygusuna ihtiyaç duymaları
B) Ast ve üstlerini kendileri seçmek istemeleri
C) İşlerinde gösterdikleri performans hakkında değerleme
almak istemeleri
D) Tanınma ve yükselme olanağına sahip olmak istemeleri
E) Kendilerinden ne beklendiğini bildiklerinde daha
başarılı olmaları

11. Aşağıdakilerden hangisi personel yetkilendirmenin
temel özelliklerinden biri değildir?
A) Yarı zamanlı, esnek çalışma koşullarını teşvik etmesi
B) Yenilik ve yaratıcılığı teşvik etmesi
C) Yetki ile birlikte sorumluluk da verilmesini savunması
D) Çalışanların kendi iş süreçlerini ve ilişkilerini geliştirmede
istekli olduklarını varsayması
E) İş birliğine olan isteğin, çalışanların bilgiye ulaşma
derecesine bağlı olması

12. Aşağıdakilerden hangisi örgütsel açıdan amaç
belirlemede göz önünde bulundurulması gereken
ilkeler arasında yer almaz?
A) Amaçların açık olması
B) Astların amaç belirlemeye katılması
C) Gelişmelerin sık sık gözden geçirilmesi
D) Amaçların birbiriyle uyumlu olması
E) Amaçların kolayca ulaşılabilir olması

13.
I. Algıda seçicilik
II. Zaman baskısı
III. Fiziksel faktörler
IV. Ekonomik faktörler
Yukarıdakilerden hangileri etkin haberleşmeyi engelleyen
faktörler arasında yer alır?
A) I ve II B) III ve IV C) I, II ve III
D) I, III ve IV E) I, II, III ve IV

14. Aşağıdakilerden hangisi kapsam kuramlarından
biri değildir?
A) Alferder’in V-İ-G Kuramı
B) McGregor’un X ve Y Kuramları
C) Herzberg’in İkili Etmen Kuramı
D) Maslow’un İhtiyaçlar Hiyerarşisi Kuramı
E) McClelland’ın İhtiyaçların Yönlendirilmesi Kuramı

15. Aşağıdakilerden hangisi kalite problemlerinin nedenlerini
belirleyen ve kalitenin gelişmesine yardımcı
olan tekniklerden biri değildir?
A) Frekanslar B) Pareto analizi
C) Süreç akış şemaları D) Dağılma diyagramları
E) Histogramlar

16. Ülke ekonomisine ilişkin analizlerde kullanılan
göstergelerden biri olan Kapasite Kullanım Oranı
aşağıdakilerden hangisiyle hesaplanır?
A) Fiili üretim
Standart üretim
B) Fiili üretim
Fiili kapasite
C) Fiili üretim
Teorik kapasite
D) Fiili kapasite
Fiili üretim
E) Teorik kapasite
Fiili üretim

17. A, B ve C ürünleri üretilen bir fabrikada bu ürünlerin
bir biriminin üretilmesi için gerekli toplam işçilik süreleri
ve bu ürünlere olan talep tablodaki gibidir.
Toplam işçilik
süresi (Saat) Talep miktarı (Adet)
A 15 300
B 12,5 200
C 20 450
Buna göre, bu ürünlerin eşdeğer ürün miktarı
kaçtır?
A) 800 B) 950 C) 1060
D) 1280 E) 1320

18. Bir çeşit malın belirsiz aralıklarda üretilmesi aşağıdaki
üretim çeşitlerinden hangisiyle ifade edilir?
A) Kesikli üretim B) Parti üretimi
C) Montaj hattı üretimi D) Atölye tipi üretim
E) Kesiksiz üretim

19. Olasılıksal bir yaklaşım içeren PERT yönteminde
aşağıdaki sürelerden hangisi kullanılmaz?
A) İyimser faaliyet süreleri
B) Kötümser faaliyet süreleri
C) Normal faaliyet süreleri
D) Ortalama faaliyet süreleri
E) Beklenen tamamlanma süreleri

20. Yılda 300 gün çalışılan bir işletme, kendi departmanlarında
üretilen 30.000 adet parçaya ihtiyaç duymaktadır.
İşletmenin günlük üretimi 400 adettir. Her bir
parçanın üretim maliyeti 40 YTL ve yıllık stoklama
maliyeti tahminen 10 YTL’dir. Her üretim dönemi için
kurma (ayar) maliyeti 60 YTL olup kurma işlemi 1 gün
sürmektedir.
Buna göre, bu işletmenin günlük parça kullanım
oranı kaçtır?
A) 75 B) 100 C) 180 D) 225 E) 400

1. C
2. B
3. E
4. D
5. E
6. D
7. A
8. A
9. C
10. B

11. A
12. E
13. C
14. B
15. A
16. C
17. D
18. E
19. D
20. B


sonraki sayfa >>>>>

<< KPSS soruları >>
facebooktwitter+googleyoutube