İŞLETME SORULARI - KAMU PERSONELİ SEÇME SINAVI - LİSANS - 2010>> Amortisman
>> Anonim Şirketler
>> Asgari Geçim İndirimli Bordro
>> Asgari Ücret - AGİ
>> AŞ Kar Dağıtımı Kayıtları
>> Ay Sonu KDV Tahakkuku
>> Aylık Ücret Bordrosu
>> Bilanço
>> Bilanço Örneği
>> Bilançonun Düzenlenmesi
>> Büyük Defter
>> Çözümlü Monografi Örneği
>> Defter Tutma Sorumluluğu
>> Döviz İşlemleri Muhasebe
>> E-Bildirge
>> Enflasyon
>> Envanter İşlemleri
>> ETA SQL Programı Kurulumu
>> Fatura
>> FİFO Yöntemi
>> Geçici Vergi Beyannamesi
>> Gelir Tablosu
>> Gider Dağıtımı ve Tablosu
>> Girişimci (Müteşebbis)
>> İhbar Tazminatı
>> İşletme Defteri Kayıtları
>> KDV Beyannamesi Düzenleme
>> KDV Hesaplama
>> Kıdem Tazminatı
>> Kooperatiflerin Kuruluşu
>> Maliyet Muhasebesi Hesapları
>> Mikro Programı Kurulumu
>> Mizan
>> Muhasebe Fişleri
>> Muhasebe Denetimi
>> Muhasebenin Tanımı
>> Muhasebenin Temel Kavramları
>> Muhtasar Beyanname
>> Resmi Yazılar
>> Sürekli Aralıklı Envanter
>> Şirket Kuruluş İşlemleri
>> Tek Düzen Hesap Planı
>> Ticari İşletme ve Tacir
>> Ücret Bordrosu Düzenleme
>> Ücret Bordrosu Muhasebe Kayıtları
>> Vergi Levhası
>> Yevmiye Defteri
>> Yönetimin Anlamı
>> Yüzde Hesaplama


1. Aşağıdakilerden hangisi mali araştırmalarda kullanılan
değerleme ve yatırım kararı alma ölçütleri
arasında yer almaz?
A) İşletmenin borç ödeme yeteneği
B) Millî ekonomiye sağlanacak katma değer
C) İş gücü verimliliği
D) Ülkeye döviz tasarrufu sağlama yönü
E) İşletme fonksiyonlarına uygunluk

2. İşletmeler, kâr elde etme ve topluma fayda sağlama
amaçlarını uyumlu bir şekilde gerçekleştirmek için her
iki amaç arasında bir denge kurmak zorundadır.
İşletmenin varlıklarının korunması ve geliştirilmesine
de imkân verecek bu denge, aşağıdaki işletme
amaçlarından hangisini sağlamaya yöneliktir?
A) Yeni düşüncelere dayalı ürün yaratma amacı
B) İşletmenin yaşamını sürekli kılma amacı
C) İstihdam olanağı sağlama amacı
D) Satış gelirlerini artırma amacı
E) İyi bir imaja sahip olma amacı

3. Aşağıdakilerden hangisi yatay bütünleşmenin
yararlarından biri değildir?
A) İşletmenin pazar payının genişlemesi
B) Yönetici personelden daha yoğun yararlanılması
C) Kârın artırılması olanağı sunması
D) Girdi kaynaklarına kolay erişim sağlaması
E) Müşterilere daha iyi hizmet sunma olanaklarını
artırması

4. Aşağıdaki stok denetim yöntemlerinin hangisinde
her stok kalemi için emniyet stoku düzeyinin
hesaplanması şarttır?
A) ABC yöntemi
B) Gözle kontrol yöntemi
C) Çift kutu yöntemi
D) Sabit sipariş periyodu yöntemi
E) Sabit sipariş miktarı yöntemi

5. Seçilen bir iş hattında ilerleme ve bunun
sonucunda daha fazla statü ve sorumluluk elde
etmeye ne ad verilir?
A) Kariyer B) Hareket etüdü
C) İş dizaynı D) Yetki devri
E) İş tatmini

6. Aşağıdakilerden hangisi Bürokrasi Yaklaşımının
özelliklerinden biri değildir?
A) Yasal yetki kullanımı
B) Kişisel ilişkilerin varlığı
C) Liyakata dayalı terfi sistemi
D) Fonksiyonel uzmanlığa dayalı iş bölümü
E) İşlerin nasıl yapılacağını belirleyen ayrıntılıkurallar

7. Örgütün ve bireylerin ihtiyaçlarına cevap vererek
kişilerin çalışması için etkilenmesi sürecine ne ad
verilir?
A) Eş güdümleme B) Kriz yönetimi
C) İş bölümü D) Güdüleme
E) Liderlik

8. Mevcut iş başarısının ölçülmesi ve bu başarının
belirlenen hedefleri gerçekleştirme olasılığının
saptanmasına ne ad verilir?
A) Standartlaştırma B) Esneklik
C) Denetim D) Bölümlendirme
E) Stres kontrolü

9. Aşağıdakilerden hangisi mekanik organizasyon
yapılarının özellikleri arasında yer alır?
A) Problemlerin ve işlerin belirli uzmanlık alanlarına
bölünmesi
B) Üyeler arasındaki ilişkilerin daha çok yatay iletişimle
sağlanması
C) Kontrol alanının geniş olması
D) Pek çok kararın alt kademelerde alınması
E) Çalışanların, bütün işletmeyi ilgilendiren amacı
dikkate alarak davranması

10. Nitelikli bir personelin tanımlanmış bir işi yapabilmesi
için gerekli zaman standartlarının belirlenmesine
ne ad verilir?
A) İş gerekleri B) İş etüdü
C) İş ölçümü D) İş analizi
E) İş tasarımı

11. Aşağıdakilerden hangisi yetki ve sorumlulukla
ilgili ilkelerden biri değildir?
A) Hesap verme B) Denetim alanı
C) Kumanda birliği D) Dikey yetki zinciri
E) Eşit yetki ve sorumluluk

12. İşletmelerde personelin iş doyumu ve performansını
yükseltmek için çeşitli iş tasarım yaklaşımları geliştirilmiştir.
Buna göre, aşağıdakilerden hangisi İş Özellikleri
Yaklaşımında ele alınan değişkenler arasında yer
almaz?
A) Özerklik B) Geri bildirim
C) Görev kimliği D) Merkeziyetçilik
E) Beceri değişkenliği

13.
I. Proje tabanlı olmaları
II. Kalıcı yapılar olmaları
III. Uyum yeteneğinin yüksek olması
Yukarıdakilerden hangileri sanal organizasyonların
özellikleri arasında yer alır?
A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III
D) I ve III E) II ve III

14. Alt parçalardan oluşan ve bu parçaların dış
çevreyle ve kendi aralarındaki etkileşimine vurgu
yapan yönetim yaklaşımı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Klasik Yönetim Yaklaşımı
B) Sistem Yaklaşımı
C) Neo-Klasik Yönetim Yaklaşımı
D) Durumsallık Yaklaşımı
E) Toplam Kalite Yönetimi Yaklaşımı

15. Bir üretim - dağıtım sisteminin her safhasındaki temel
politika stok yenileme süreciyle ilgili olup sipariş
miktarına ve sipariş zamanına odaklanmıştır.
Buna göre, aşağıdakilerden hangisi bu tip bir
üretim - dağıtım sisteminde göz önünde bulundurulması
gereken stok türlerinden biri değildir?
A) Nihai stok
B) Yarı mamul stoku
C) Yardımcı maddeler stoku
D) İşletme malzemesi stoku
E) Tamamlayıcı parça stoku

16. Aşağıdakilerden hangisi üretim planlamasını etkileyen
iç faktörler arasında yer alır?
A) Talep
B) İş gücü
C) Rekabet durumu
D) Fason üretici kapasitesi
E) Ham maddenin bulunabilirliği

17.
I. Üretime ilişkin işçilik maliyetleri
II. Üretimde kullanılan ham madde ve malzemelerin
işletmeye ulaştırılmasına ilişkin maliyetler
III. Ürünün tüketiciye ulaştırılmasına ilişkin maliyetler
Yukarıdakilerden hangileri kuruluş yeri seçiminde
dikkate alınması gereken maliyetler arasında yer
alır?
A) Yalnız I B) Yalnız III C) I ve II
D) II ve III E) I, II ve III

18. Aşağıdakilerden hangisi üretim sistemlerinin
tasarımına ilişkin kararlardan biri değildir?
A) Fabrika yerleştirme
B) Stok yönetimi ve denetimi
C) Kapasite seçimi
D) Teknoloji seçimi
E) Kuruluş yeri seçimi

19. Üretim stratejileri, üretim amaçlarına ulaşılmasını
sağlayan ve bir rehber niteliği taşıyan uzun vadeli
planlardır.
Buna göre, aşağıdakilerden hangisi üretim stratejisinin
unsurlarından biri olarak taktik ve işlemsel
kararların bir öğesi değildir?
A) Üretim planlaması ve denetimi
B) Stok yönetimi ve denetimi
C) İş tasarımı
D) Tamir - bakım planlaması
E) Kalite denetimi

20. Bir üretim işletmesinde 3 işçi 1200 m2 halıyı 8 saatte
dokumaktadır.
Buna göre, bu işletmedeki iş gücü verimliliği kaç
m2 / saattir?
A) 10 B) 25 C) 30 D) 50 E) 60

1. E
2. B
3. D
4. E
5. A
6. B
7. D
8. C
9. A
10. C

11. B
12. D
13. D
14. B
15. A
16. B
17. E
18. B
19. C
20. D


sonraki sayfa >>>>>

<< KPSS soruları >>
facebooktwitter+googleyoutube