İŞLETME SORULARI - KAMU PERSONELİ SEÇME SINAVI - LİSANS - 2009>> Amortisman
>> Anonim Şirketler
>> Asgari Geçim İndirimli Bordro
>> Asgari Ücret - AGİ
>> AŞ Kar Dağıtımı Kayıtları
>> Ay Sonu KDV Tahakkuku
>> Aylık Ücret Bordrosu
>> Bilanço
>> Bilanço Örneği
>> Bilançonun Düzenlenmesi
>> Büyük Defter
>> Çözümlü Monografi Örneği
>> Defter Tutma Sorumluluğu
>> Döviz İşlemleri Muhasebe
>> E-Bildirge
>> Enflasyon
>> Envanter İşlemleri
>> ETA SQL Programı Kurulumu
>> Fatura
>> FİFO Yöntemi
>> Geçici Vergi Beyannamesi
>> Gelir Tablosu
>> Gider Dağıtımı ve Tablosu
>> Girişimci (Müteşebbis)
>> İhbar Tazminatı
>> İşletme Defteri Kayıtları
>> KDV Beyannamesi Düzenleme
>> KDV Hesaplama
>> Kıdem Tazminatı
>> Kooperatiflerin Kuruluşu
>> Maliyet Muhasebesi Hesapları
>> Mikro Programı Kurulumu
>> Mizan
>> Muhasebe Fişleri
>> Muhasebe Denetimi
>> Muhasebenin Tanımı
>> Muhasebenin Temel Kavramları
>> Muhtasar Beyanname
>> Resmi Yazılar
>> Sürekli Aralıklı Envanter
>> Şirket Kuruluş İşlemleri
>> Tek Düzen Hesap Planı
>> Ticari İşletme ve Tacir
>> Ücret Bordrosu Düzenleme
>> Ücret Bordrosu Muhasebe Kayıtları
>> Vergi Levhası
>> Yevmiye Defteri
>> Yönetimin Anlamı
>> Yüzde Hesaplama


1. Bir projeye ilişkin fizibilite araştırmaları çerçevesinde
yapılan ekonomik araştırmalarda aşağıdaki
konulardan hangisi ele alınmaz?
A) Talep tahminleri B) Kapasite saptaması
C) Finansman olanakları D) Pazar araştırmaları
E) Kuruluş yeri seçimi

2.
I. Optimum büyüklüğe ulaşmak
II. Kâr elde etme olanaklarını artırmak
III. Değişen pazar koşullarına uyum sağlamak
IV. Aranan, tercih edilen ve güvenilen bir işletme olmak
Yukarıdakilerden hangileri işletmelerin büyüme
nedenleri arasında yer alır?
A) Yalnız II B) I ve II C) II ve III
D) I, II ve IV E) I, II, III ve IV

3. Aşağıdakilerden hangisi batık maliyetlerin özellikleri
arasında yer almaz?
A) Yönetim kararıyla değiştirilememesi
B) İşletme için halihazırda yapılmış bir maliyet olması
C) Hiçbir alternatifte değişmeyen maliyet unsuru olması
D) Alternatiflerin karşılaştırılmasında dikkate alınması
E) Gerçekleşmiş olan sabit maliyetlerin genellikle
batık maliyet niteliği kazanması

4. Aynı iş kolu veya konuda faaliyet gösteren işletmelerin
bir araya gelmesiyle sağlanan büyüme türü
aşağıdakilerden hangisidir?
A) Yatay iç büyüme B) Yatay dış büyüme
C) Dikey iç büyüme D) Dikey dış büyüme E) Çapraz büyüme

5. Aşağıdakilerden hangisi işletmenin yönetsel işlevleri
arasında yer almaz?
A) Planlama B) Örgütleme C) Yöneltme
D) Kontrol E) Halkla ilişkiler

6. Aşağıdakilerden hangisi Sistem Yaklaşımının sisteme
ilişkin öngördüğü özelliklerden biri değildir?
A) Geri bildirim B) Dengeli durum
C) Negatif entropi D) Kapalı sistem E) Alt sistemler

7. Yöneticilerin, organizasyonun karmaşıklığını kavrama
ve her bir bölümün organizasyonun temel
amaçlarına katkısını değerlendirebilme becerisine
ne ad verilir?
A) Bütünleştirme becerisi B) Karar verme becerisi
C) Analitik beceri D) İletişim becerisi
E) İnsan ilişkileri becerisi

8.
I. Verim artışı sağlaması
II. Kontrol alanını daraltması
III. İşçilerin eğitimini kolaylaştırması
IV. İşçilerin seçimini kolaylaştırması
Yukarıdakilerden hangileri uzmanlaşmanın sağlayacağı
yararlar arasında yer alır?
A) I ve II B) I ve III C) I, II ve III
D) I, III ve IV E) II, III ve IV

9. Aşağıdakilerden hangisi Toplam Kalite Yönetiminin
unsurlarından biri değildir?
A) Müşteri odaklılık
B) Kabul edilebilir hata anlayışı
C) Uzun dönemli planlama
D) Takım çalışması
E) Sürekli iyileşme

10. Aşağıdakilerden hangisi İhtiyaçlar Hiyerarşisi Kuramının
ileri sürdüğü görüşlerden biri değildir?
A) İnsanı harekete geçiren ihtiyaçlar, tatmin edilmemiş
olanlardır.
B) Tatmin edilen ihtiyaç, motive edici özelliğini kaybeder.
C) En temel ihtiyaç güvenlik ihtiyacıdır.
D) İhtiyaçlar hiyerarşik önceliklere sahiptir.
E) Alt hiyerarşideki ihtiyaç belli ölçüde tatmin edilmeden
üstteki ihtiyaç ortaya çıkmaz.

 

11. Aşağıdakilerden hangisi Kurumsal Yönetim anlayışının
dayandığı temel ilkelerden biri değildir?
A) Yüksek kâr payı ödemeleri
B) Şeffaflık
C) Hesap verebilirlik
D) Adil yönetim
E) Sorumluluk

12. Aşağıdakilerden hangisi insan kaynakları yönetiminin
işlevlerinden biri değildir?
A) Performans yönetimi B) Ücret yönetimi
C) İşe alım D) Eğitim
E) Zaman yönetimi

13.
I. Örgütsel kurallar
II. Cezalandırma
III. İş tasarımı
IV. İş analizi
Yukarıdakilerden hangileri örgütlerde güdülemeyi
sağlayan araç ve teknikler arasında yer alır?
A) Yalnız II B) I ve II C) II ve III
D) I, II ve III E) II, III ve IV

14. Aşağıdakilerden hangisi iş değerlemenin amaç ve
faydaları arasında yer almaz?
A) İşlerin göreceli önem ve zorluğunun belirlenmesi
B) İşlerin güvenlik derecelerinin belirlenmesi
C) Ücret giderlerinin planlanmasına yardımcı olması
D) Çalışanların kariyer planlarına yardım etmesi
E) Adil ve dengeli bir ücret sistemi kurulması

15. Bir stok kalemi için yıllık talep miktarı 2000 adet, her
sipariş için sipariş maliyeti 80 TL, birim başına stokta
bulundurma maliyeti 2 TL ve sipariş süresi 4 gündür.
Buna göre, yıllık optimal sipariş sayısı kaçtır?
A) 2 B) 4 C) 5 D) 8 E) 10

16. Aşağıdakilerden hangisi kapasite planlamasında,
farklı durumlarla ilgili hiçbir bilginin bulunmadığı
belirsizlik altında karar verme hâlinde kullanılan
karar kriterlerinden biri değildir?
A) Kötümserlik B) İyimserlik C) Eşit ihtimal
D) Koşulluluk E) Pişmanlık

17. Aşağıdakilerden hangisi Taylor Modelinin özelliklerinden
biridir?
A) Yeni teknolojinin daha az çalışan öngörmesi
B) Kârlılığı garanti altına alacak ve artıracak sistemleri
kurmanın hedeflenmesi
C) Her şeyin insanlar tarafından gerçekleştirilmesi,
makinelerin sadece insanların yardımcıları olması
D) Gelişen teknolojinin sağladığı ek imkânların hem
üretimi hem istihdamı artırması
E) Faaliyetlerin nasıl düzenleneceğinin çalışanlarca
önerilip yönetimce onaylanması

18. Aşağıdakilerden hangisi kitle hâlinde üretim yapılması
durumunda dikkate alınacak temel unsurlar
arasında yer almaz?
A) Uzmanlaşma B) Yenilik yapma
C) Çeşitlendirme D) Standartlaştırma
E) Genişleme ve daralma

19. Aşağıdakilerden hangisi Tam Zamanında Üretim
Sisteminin dayandığı temel ilkelerden biri değildir?
A) Stokların dengelenmesi
B) Taşıma sisteminin iyileştirilmesi
C) Üretimde beklemelerin önlenmesi
D) Kalitesiz ve defolu üretimin önlenmesi
E) Üretim işlemlerinin çeşitlendirilmesi

20. Ardışık işlemlerden oluşan bir imalat sürecinde, birer
makine ve birer işçinin çalıştığı iş istasyonları ve bu
istasyonlardaki işlem süreleri aşağıdaki gibidir:
İstasyonlar A B C D E
Süre
(Dakika/Adet) 8 15 10 6 12
Buna göre, A istasyonunun 1 saat içinde boş kalma
süresi kaç dakikadır?
A) 7,5 B) 12 C) 20 D) 28 E) 32

1. C
2. E
3. D
4. B
5. E
6. D
7. A
8. D
9. B
10. C

11. A
12. E
13. D
14. B
15. C
16. D
17. A
18. B
19. E
20. D


sonraki sayfa >>>>>

<< KPSS soruları >>
facebooktwitter+googleyoutube