İKTİSAT SORULARI - KAMU PERSONELİ SEÇME SINAVI - LİSANS - 2008>> Amortisman
>> Anonim Şirketler
>> Asgari Geçim İndirimli Bordro
>> Asgari Ücret - AGİ
>> AŞ Kar Dağıtımı Kayıtları
>> Ay Sonu KDV Tahakkuku
>> Aylık Ücret Bordrosu
>> Bilanço
>> Bilanço Örneği
>> Bilançonun Düzenlenmesi
>> Büyük Defter
>> Çözümlü Monografi Örneği
>> Defter Tutma Sorumluluğu
>> Döviz İşlemleri Muhasebe
>> E-Bildirge
>> Enflasyon
>> Envanter İşlemleri
>> ETA SQL Programı Kurulumu
>> Fatura
>> FİFO Yöntemi
>> Geçici Vergi Beyannamesi
>> Gelir Tablosu
>> Gider Dağıtımı ve Tablosu
>> Girişimci (Müteşebbis)
>> İhbar Tazminatı
>> İşletme Defteri Kayıtları
>> KDV Beyannamesi Düzenleme
>> KDV Hesaplama
>> Kıdem Tazminatı
>> Kooperatiflerin Kuruluşu
>> Maliyet Muhasebesi Hesapları
>> Mikro Programı Kurulumu
>> Mizan
>> Muhasebe Fişleri
>> Muhasebe Denetimi
>> Muhasebenin Tanımı
>> Muhasebenin Temel Kavramları
>> Muhtasar Beyanname
>> Resmi Yazılar
>> Sürekli Aralıklı Envanter
>> Şirket Kuruluş İşlemleri
>> Tek Düzen Hesap Planı
>> Ticari İşletme ve Tacir
>> Ücret Bordrosu Düzenleme
>> Ücret Bordrosu Muhasebe Kayıtları
>> Vergi Levhası
>> Yevmiye Defteri
>> Yönetimin Anlamı
>> Yüzde Hesaplama


1. “Her arz kendi talebini yaratır.” şeklindeki Say Yasasını
aşağıdaki iktisatçılardan hangisi kabul etmiştir?
A) Malthus B) Ricardo C) Keynes
D) Nassau Senior E) Weber

2. Mutlak gelir hipotezi aşağıdakilerden hangisine
aittir?
A) Keynes B) Ricardo C) Say
D) Hirschman E) Tobin

3. Piyasa fiyatı % 3 arttığında talep edilen miktarın
% 6 azaldığı bir durumda, toplam hasılatta nasıl
bir değişiklik ortaya çıkar?
A) % 100 artar. B) % 50 azalır.
C) % 18 artar. D) % 3 azalır.
E) Değişmez.

4. Düşük bir malın gelir etkisi nasıldır?
A) Pozitiftir. B) Sıfırdır.
C) Negatiftir. D) Sonsuzdur.
E) Pozitif, sıfır veya negatif olabilir.

5. Mikroiktisadi analizde, esas olarak reel ücretlerin
dikkate alınmasının en önemli nedeni aşağıdakilerden
hangisidir?
A) Genelde enflasyon yüzünden nominal ücretler
satın alma gücündeki gerçek artışı olduğundan
daha az gösterir.
B) Ücretin satın alma gücünün ve reel yaşam standardının
asıl göstergesi, nominal ücretler değil
reel ücretlerdir.
C) Reel ücretler, istatistiklerin hazırlanmasında kolaylık
sağlar.
D) Reel ücretler, işçilerin satın alma güçlerinin uzun
süreden beri düşmekte olduğunu gösterir.
E) Reel ücretler, mutlak satın alma gücünün göstergesi
olarak ülkelerarası karşılaştırmalarda yarar
sağlar.

6. Piyasa arz eğrisinin p = 20+y fonksiyonuna eşit
olduğu bir durumda, piyasa fiyatı 40 ise üretici artığı
kaç olur?
A) 50 B) 100 C) 150 D) 200 E) 400

7. Rekabetçi piyasada faaliyet gösteren bir firma için
emeğin marjinal verimliliği 1/ 2
MPL 24L= − fonksiyonu
ile temsil edilmektedir. Firmanın ürettiği ürünün fiyatı
1, emeğe ödenen saat başına ücret ise 12’dir.
Buna göre, firma kârını maksimize edebilmek için
ne kadar emek istihdam etmelidir?
A) 1/6 B) 1/2 C) 1 D) 2 E) 4

8. Aşağıdaki endüstrilerden hangisinin modellenmesinde,
Stackelberg modeli Cournot modelinden
daha uygundur?
A) Firmaların açık iş birliği yapabildikleri bir endüstri
B) Bütün firmaların eşanlı olarak piyasaya giriş yaptıkları
bir endüstri
C) Bir firmanın üretim kararını diğerlerinden önce
alabildiği bir endüstri
D) İkiden fazla firmanın bulunduğu bir endüstri
E) Firmaların kârlarını maksimize edebilmek için
fiyatlarını seçtikleri bir endüstri

9. Bir firma için emeğin marjinal verimliliği 4, sermayenin
marjinal verimliliği ise 5’tir.
Üretim düzeyi sabit kalmak koşuluyla emek kullanımını
1 birim artırmak isteyen firma nasıl davranmalıdır?
A) 5 birim daha az sermaye kullanmalıdır.
B) 1,25 birim daha az sermaye kullanmalıdır.
C) 0,8 birim daha az sermaye kullanmalıdır.
D) 1,25 birim daha fazla sermaye kullanmalıdır.
E) Firmanın sermaye kullanım miktarını değiştirmesine
gerek yoktur.

10. Üretim fonksiyonunun “S” şeklinde olduğu bir
durumda marjinal ürün eğrisi yatay ekseni hangi
noktada keser?
A) Azalan verimlerin devreye girdiği noktada
B) İşçi başına çıktının maksimum olduğu noktada
C) Ortalama ürünün negatif olduğu bölgede
D) Ortalama ürünün maksimum olduğu noktada
E) Toplam ürünün maksimum olduğu noktada


11. Üç işçinin toplam ürününün 120, dört işçinin toplam
ürününün 160 olduğu bir üretim sürecinde,
dördüncü işçinin ortalama ürün ve marjinal ürün
değerleri sırasıyla kaçtır?
A) 10 ve 30 B) 30 ve 10 C) 40 ve 40
D) 40 ve 30 E) 160 ve 40

12. Geniş bir üretim aralığında ölçeğe göre artan getiriye
sahip bir firmanın, uzun dönem ortalama maliyetleri
bu aralıkta nasıl değişir?
A) Önce minimum bir değere kadar azalır, sonra
artar.
B) Önce maksimum bir değere kadar artar, sonra
azalır.
C) Sabit kalır.
D) Azalır.
E) Artar.

13. Belirli bir üretim düzeyinde, ortalama maliyetlerin
marjinal maliyetlerden fazla olduğu bir durumda
ortalama maliyetler nasıl değişir?
A) Artar.
B) Sabit kalır.
C) Azalır.
D) Sıfır olur.
E) Çıktı büyüklüğüne bağlı olarak artar ya da azalır.

14. Tekelci rekabet firmalarının piyasa gücüne sahip
olmasının göstergesi aşağıdakilerden hangisidir?
A) Çok sayıda olmaları
B) Serbestçe reklam verebilmeleri
C) Piyasaya girişlerin serbest olması
D) Piyasadan çıkışların maliyetsiz olması
E) Negatif eğimli talep eğrilerine sahip olmaları

15. Say Yasası göz önünde bulundurulduğunda, 1929
ekonomik bunalımının temel nedeni aşağıdakilerden
hangisidir?
A) Hatalı kur politikalarının uygulanması
B) Hatalı maliye politikalarının uygulanması
C) Toplam talepteki azalma
D) Potansiyel gayrisafi yurtiçi hasıladaki azalma
E) İşsizlik oranlarında hızlı artış

16. Keynes’e göre, tüketim harcamaları aşağıdakilerden
hangisinin istikrarlı bir fonksiyonudur?
A) Harcanabilir gelir B) Net gelir
C) Şirket gelirleri D) Gayrisafi gelir
E) Millî gelir

17. Keynes, ekonominin durgunluktan çıkması ve
tam istihdam düzeyinin sağlanabilmesi için aşağıdaki
politikalardan hangisini tercih etmiştir?
A) Genişletici para politikası
B) Genişletici maliye politikası
C) Daraltıcı para politikası
D) Daraltıcı maliye politikası
E) Para arzının sabit bir oranda artırılması

18. Gelir vergisinin ekonomide istihdam edilen iş
gücü miktarı üzerindeki etkisi aşağıdaki durumların
hangisinde en fazladır?
A) Hem iş gücü talebi hem de iş gücü arzı göreli
olarak esnek olduğunda
B) Hem iş gücü talebi hem de iş gücü arzı göreli
olarak esnek olmadığında
C) İş gücü arzındaki gelir etkisi ikame etkisinden
küçük olduğunda
D) İş gücü talebi göreli olarak esnek olup, iş gücü
arzı ise göreli olarak esnek olmadığında
E) İş gücü arzı göreli olarak esnek olup, iş gücü
talebi ise göreli olarak esnek olmadığında

19. Para arzının istikrarlı olarak sabit oranda artırılması
görüşü aşağıdaki okulların hangisi tarafından
ortaya atılmıştır?
A) Post Keynesyen B) Yeni Keynesyen
C) Keynesyen D) Yeni Klasik
E) Parasalcı

20. Monetaristlere göre, tahvil satışı yoluyla finanse
edilen devlet harcamalarındaki bir artışın, reel
üretim üzerindeki etkisiyle ilgili aşağıdaki ifadelerden
hangisi doğrudur?
A) Hem kısa hem de uzun dönemde güçlüdür.
B) Ne kısa ne de uzun dönemde güçlüdür.
C) Sadece uzun dönemde güçlüdür.
D) Sadece kısa dönemde güçlüdür.
E) Kısa dönemde etkili değilse de uzun dönemde
güçlüdür.

1. B
2. A
3. D
4. A
5. B
6. D
7. E
8. C
9. C
10. E

11. C
12. D
13. C
14. E
15. D
16. A
17. B
18. A
19. E
20. B


sonraki sayfa >>>>>

<< KPSS soruları >>
facebooktwitter+googleyoutube