İKTİSAT SORULARI - KAMU PERSONELİ SEÇME SINAVI - LİSANS - 2010>> Amortisman
>> Anonim Şirketler
>> Asgari Geçim İndirimli Bordro
>> Asgari Ücret - AGİ
>> AŞ Kar Dağıtımı Kayıtları
>> Ay Sonu KDV Tahakkuku
>> Aylık Ücret Bordrosu
>> Bilanço
>> Bilanço Örneği
>> Bilançonun Düzenlenmesi
>> Büyük Defter
>> Çözümlü Monografi Örneği
>> Defter Tutma Sorumluluğu
>> Döviz İşlemleri Muhasebe
>> E-Bildirge
>> Enflasyon
>> Envanter İşlemleri
>> ETA SQL Programı Kurulumu
>> Fatura
>> FİFO Yöntemi
>> Geçici Vergi Beyannamesi
>> Gelir Tablosu
>> Gider Dağıtımı ve Tablosu
>> Girişimci (Müteşebbis)
>> İhbar Tazminatı
>> İşletme Defteri Kayıtları
>> KDV Beyannamesi Düzenleme
>> KDV Hesaplama
>> Kıdem Tazminatı
>> Kooperatiflerin Kuruluşu
>> Maliyet Muhasebesi Hesapları
>> Mikro Programı Kurulumu
>> Mizan
>> Muhasebe Fişleri
>> Muhasebe Denetimi
>> Muhasebenin Tanımı
>> Muhasebenin Temel Kavramları
>> Muhtasar Beyanname
>> Resmi Yazılar
>> Sürekli Aralıklı Envanter
>> Şirket Kuruluş İşlemleri
>> Tek Düzen Hesap Planı
>> Ticari İşletme ve Tacir
>> Ücret Bordrosu Düzenleme
>> Ücret Bordrosu Muhasebe Kayıtları
>> Vergi Levhası
>> Yevmiye Defteri
>> Yönetimin Anlamı
>> Yüzde Hesaplama


1. Tüketici dengesinin bütün malların marjinal
faydalarının birbirine eşit olduğunda gerçekleşeceğini
ileri süren iktisatçı aşağıdakilerden hangisidir?
A) William Stanley Jevons B) Leon Walras
C) Alfred Marshall D) Carl Menger
E) Wilfredo Pareto

2. Aşağıdakilerden hangisi Walras Yasasını ifade eder?
A) Bir ekonomide her zaman bütün piyasalarda aynı
anda arz talep eşitliği sağlanır, bu yüzden de
talep fazlaları toplamı sıfır olur.
B) Bir ekonomide her zaman bir piyasada ortaya
çıkan talep fazlası başka piyasa ya da
piyasalardaki arz fazlaları toplamına eşit olur, bu
yüzden de talep fazlaları toplamı sıfır olur.
C) Bir ekonomide her zaman üretilen malların
toplam değeri, bu malların üretimi için kullanılan
üretim faktörlerine yapılan ödemelerin toplamına
eşit olur, bu yüzden de ekonomi genelinde talep
fazlaları toplamı sıfır olur.
D) Bir ekonomide ancak bütün piyasalarda denge
olduğunda, yani her bir piyasada arz talebe eşit
olduğunda, ekonominin genelindeki talep
fazlaları toplamı sıfır olur.
E) Bir ekonomide ancak bütün piyasalarda denge
olduğunda, yani her bir piyasada arz talebe eşit
olduğunda, ekonominin genelindeki toplam
üretim değeri toplam faktör ödemelerine eşit olur.

3. Tam ikame olan X ve Y mallarının kayıtsızlık eğrileri
için aşağıdakilerden hangisi geçerli değildir?
A) Geçişlilik
B) Tamlık
C) Monotonluk
D) Azalan marjinal ikame oranı
E) Kayıtsızlık eğrilerinin eğiminin sabit olması

4. X ve Y mallarını tüketen bir tüketici için fayda
fonksiyonu U(X,Y) = (XY)1/2 şeklinde ise X malının
marjinal faydasıyla ilgili aşağıdaki
ifadelerden hangisi kesinlikle doğrudur?
A) Pozitif olamaz.
B) X malı tüketimi arttıkça azalmaz.
C) Daha fazla Y malı tüketildikçe artar.
D) Tüketilen Y malı miktarından bağımsızdır.
E) Tüketilen X malı miktarından bağımsızdır.

5. Bütçe doğrusunun yatay ekseni kestiği noktayla
ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi kesinlikle doğrudur?
A) Bütçe doğrusunun eğimini verir.
B) Mallar arasındaki ikame oranını gösterir.
C) Yatay eksendeki malın marjinal faydasını gösterir.
D) Gelirin marjinal faydasını sıfır yapan mal demetini
gösterir.
E) Gelirin tamamı yatay eksendeki mal için
harcandığında bu maldan alınabilecek miktarı
gösterir.

6. Bir mal için piyasa talep fonksiyonu Q = 100 − P
ise P=30 fiyatında bu maldan elde edilen toplam
tüketici artığı kaçtır?
A) 50 B) 225 C) 900 D) 1050 E) 2100

7. Firmanın üretim teknolojisi Q = ALaKb şeklindeki bir
Cobb-Douglas üretim fonksiyonu ile temsil edilmektedir.
Kısa dönemde sermaye girdisi K0 düzeyinde
sabittir ve emek ve sermaye girdilerinin fiyatları
sırasıyla w ve r dir.
Firmanın kısa dönem toplam maliyet fonksiyonu
aşağıdakilerden hangisidir?
A) b w/r +
(Q/ A(K0) ) wrK0
B) b 1/a +
w(Q/ A(K0) ) rK0
C) wa/rb +
r(Q / A(K0 ) ) QK0
D) w r /ab +
A(Q / (K0 ) ) rK0
E) a 1/b +
Aw(Q/ A(K0 ) ) (QK0 ) / r

8. Bir firma için üretim fonksiyonu Q = (La +Ka )1/b
şeklinde ise bu fonksiyonun ölçeğe göre getirisiyle
ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
(a˃0, b˃0)
A) a > b ise ölçeğe göre azalan getiri söz konusudur.
B) a = b ise ölçeğe göre artan getiri söz konusudur.
C) a < b ise ölçeğe göre azalan getiri söz
konusudur.
D) a > b ise ölçeğe göre sabit getiri söz konusudur.
E) a < b ise ölçeğe göre sabit getiri söz konusudur.

9. Bir firmanın üretim fonksiyonu Q = LaKb şeklinde
ise uzun dönem ortalama maliyet eğrisi aşağıdaki
durumların hangisinde yatay olur?
A) a + b = 1 B) a + b = 0 C) a + b < 0
D) a + b < 1 E) L = K

10. Negatif eğimli ve doğrusal bir talep eğrisinden
elde edilen toplam hasılat eğrisinin şekliyle ilgili
aşağıdaki ifadelerden hangisi kesinlikle doğrudur?
A) Yataydır.
B) Dikeydir.
C) U şeklindedir.
D) Ters U şeklindedir.
E) Talep fonksiyonu bilinmeden bir şey söylenemez.

11. Eşürün eğrileri negatif eğimli doğrular olduğunda
maliyet minimizasyonunun sağlandığı denge noktasıyla
ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi
kesinlikle doğrudur?
A) Girdilerden birinin değeri mutlaka sıfırdır.
B) Girdilerin her ikisinden de kesin olarak pozitif
miktarlarda kullanılmaktadır.
C) Her iki girdiden de hiç kullanılmamaktadır.
D) Sadece yatay eksende yer alan girdi kullanımı
pozitiftir, dikey eksende yer alan girdi kesin
olarak kullanılmamaktadır.
E) Eşürün eğrisinin eğimiyle eş maliyet doğrusunun
eğimi eşitse tek bir denge noktası yoktur.

12. Rekabetçi bir piyasada 20 özdeş firma yer
almaktadır. Her bir firmanın arz eğrisi q = 2P olarak
verilmektedir. Piyasa talep eğrisi Q = 200 - 2P fonksiyonu
ile temsil edilmektedir.
Piyasada faaliyet gösteren temsili bir firma için
artık talep aşağıdakilerden hangisine eşittir?
A) 200 - 2P B) 200 - 38P
C) 200 - 40P D) 10 - 0,1P
E) 180 - 1,8P

13. Tekelci bir firmanın malı için talep eğrisi
P =100-Q ise ve firmanın marjinal maliyeti sabit
ve 10’a eşitse tekelin yol açtığı refah kaybı kaçtır?
A) 506,25 B) 1012,5 C) 2025
D) 4050 E) 8100

14. Beş tane firmanın faaliyette bulunduğu bir piyasada
iki farklı endüstri modeli vardır. Bunlardan birincisi
Cournot oligopol modelidir. İkinci model olarak ise
aynı firmalar açık iş birliğine giderek bir kartel
oluşturmuşlardır.
Bu durumla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi
kesinlikle doğrudur?
A) Cournot modeli altında toplam endüstri kârı
kartel modelindekinden daha küçüktür.
B) Cournot modeli altında denge piyasa fiyatı kartel
modelindekinden daha büyüktür.
C) Cournot ve kartel modellerinde toplam endüstri
kârı aynıdır.
D) Cournot modeli altında toplam endüstri üretimi
daha azdır.
E) Cournot ve kartel modellerinde toplam endüstri
üretimi aynıdır.

15. Aşağıdakilerden hangisi bir akım değişkendir?
A) Servet
B) Sermaye
C) Toplam istihdam
D) Dolaşımdaki bozuk para
E) Gayrisafi millî hasıla

16. Gayrisafi millî hasıla (GSMH) zımni deflatörü
aşağıdakilerden hangisine eşittir?
A) (Nominal GSMH / Reel GSMH) x 100
B) (Reel GSMH / Nominal GSMH) x 100
C) (Reel GSMH Büyümesi / Nominal GSMH
Büyümesi) x 100
D) (Nominal GSMH Büyümesi / Reel GSMH
Büyümesi) x 100
E) (Reel GSMH x Nominal GSMH) x 100

17. Yapısal açık ya da fazla aşağıdakilerden hangisini
gösterir?
A) Gerçekleşen devlet harcaması ile gerçekleşen
devlet gelirleri arasındaki farkı
B) İzlenen bütçe politikası sonucu ortaya çıkan
ulusal borçtaki değişme miktarını
C) Ekonomi potansiyel GSYİH düzeyinde olsaydı
ortaya çıkacak olan açık ya da fazlayı
D) Gerçekleşen bütçe açığı ya da fazlası ile
sermaye iyileştirme harcamaları arasındaki farkı
E) Potansiyel GSYİH düzeyindeki bütçe açığı ya da
fazlası ile gerçekleşen bütçe açığı ya da fazlası
arasındaki farkı

18. Toplam talep eğrisinin negatif eğimli olmasının
nedenleriyle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi
doğrudur?
A) Fiyatlar genel düzeyi arttıkça faiz oranı düşer,
tüketim harcamaları azalır.
B) Fiyatlar genel düzeyi arttıkça faiz oranı düşer,
yatırım harcamaları artar.
C) Fiyatlar genel düzeyi arttıkça para talebi artar,
faiz oranı düşer ve tüketim harcamaları azalır.
D) Fiyatlar genel düzeyi arttıkça paranın reel değeri
azalır, faiz oranı düşer ve yatırım harcamaları
azalır.
E) Fiyatlar genel düzeyi arttıkça paranın reel değeri
azalır, faiz oranı artar ve yatırım harcamaları
azalır.

19. Otonom tüketim harcamaları sıfır iken
harcanabilir gelir 800 TL olduğunda, planlanmış
tüketim harcamaları 600 TL; harcanabilir gelir 600
TL olduğunda da planlanmış tüketim harcamaları
450 TL ise harcanabilir gelir 1000 TL olduğunda
planlanmış tasarruflar kaç TL olur?
A) 250 B) 360 C) 560 D) 1400 E) 1500

20. Aşağıdaki durumların hangisinde dışlama etkisi
(crowding out) daha büyük olur?
A) Denge GSYİH düzeyinin potansiyel düzeyin altında
olması
B) Ekonomideki işsizliğin büyük olması
C) Yatırım harcamalarının faiz esnekliğinin yüksek
olması
D) Yatırım harcamalarının faiz esnekliğinin düşük
olması
E) Tüketim harcamalarının faiz esnekliğinin düşük
olması

1. D
2. B
3. D
4. C
5. E
6. İPTAL
7. B
8. C
9. A
10. D

11. E
12. C
13. B
14. A
15. E
16. A
17. C
18. E
19. A
20. C


sonraki sayfa >>>>>

<< KPSS soruları >>
facebooktwitter+googleyoutube