İKTİSAT SORULARI - KAMU PERSONELİ SEÇME SINAVI - LİSANS - 2009>> Amortisman
>> Anonim Şirketler
>> Asgari Geçim İndirimli Bordro
>> Asgari Ücret - AGİ
>> AŞ Kar Dağıtımı Kayıtları
>> Ay Sonu KDV Tahakkuku
>> Aylık Ücret Bordrosu
>> Bilanço
>> Bilanço Örneği
>> Bilançonun Düzenlenmesi
>> Büyük Defter
>> Çözümlü Monografi Örneği
>> Defter Tutma Sorumluluğu
>> Döviz İşlemleri Muhasebe
>> E-Bildirge
>> Enflasyon
>> Envanter İşlemleri
>> ETA SQL Programı Kurulumu
>> Fatura
>> FİFO Yöntemi
>> Geçici Vergi Beyannamesi
>> Gelir Tablosu
>> Gider Dağıtımı ve Tablosu
>> Girişimci (Müteşebbis)
>> İhbar Tazminatı
>> İşletme Defteri Kayıtları
>> KDV Beyannamesi Düzenleme
>> KDV Hesaplama
>> Kıdem Tazminatı
>> Kooperatiflerin Kuruluşu
>> Maliyet Muhasebesi Hesapları
>> Mikro Programı Kurulumu
>> Mizan
>> Muhasebe Fişleri
>> Muhasebe Denetimi
>> Muhasebenin Tanımı
>> Muhasebenin Temel Kavramları
>> Muhtasar Beyanname
>> Resmi Yazılar
>> Sürekli Aralıklı Envanter
>> Şirket Kuruluş İşlemleri
>> Tek Düzen Hesap Planı
>> Ticari İşletme ve Tacir
>> Ücret Bordrosu Düzenleme
>> Ücret Bordrosu Muhasebe Kayıtları
>> Vergi Levhası
>> Yevmiye Defteri
>> Yönetimin Anlamı
>> Yüzde Hesaplama


1. Aşağıdaki modellerin hangisinde iktisadi ajanların
tam bilgiye sahip oldukları varsayılır?
A) Yeni Klasik Model
B) Keynesyen Model
C) Klasik Model
D) Monetarist Model
E) Yeni Keynesyen Model

2. 1930’lu yıllarda ortaya atılan Tekelci Rekabet Modeli,
hangi iktisatçılar tarafından geliştirilmiştir?
A) Walras ve Sraffa
B) Marshall ve Mill
C) Cournot ve Bertrand
D) Robinson ve Chamberlin
E) Stackelberg ve Sweezy

3. Tüketicinin tükettiği bir mala ait talep eğrisi üzerindeki
her noktada aşağıdakilerden hangisi gerçekleşir?
A) Gelir etkisinin sıfır olması
B) İkame etkisinin sıfır olması
C) Tüketici gelirlerinin maksimizasyonu
D) Harcama maksimizasyonu
E) Fayda maksimizasyonu

4. Gazoz ve kolanın tam ikame mallar olduğu bir
durumda, kolanın talep eğrisi ile ilgili aşağıdaki
ifadelerden hangisi doğrudur?
A) Negatif eğimlidir ve fiyat esnekliği yüksektir.
B) Negatif eğimlidir ve fiyat esnekliği sıfırdır.
C) Miktar eksenine paraleldir ve sonsuz esnekliğe
sahiptir.
D) Miktar eksenine paraleldir ve sıfır esnekliğe
sahiptir.
E) Fiyat eksenine paraleldir ve sıfır esnekliğe
sahiptir.

5. X malının fiyatında meydana gelen bir artış sonucunda
ortaya çıkacak olan gelir etkisini belirlerken
aşağıdakilerden hangisinin sabit kaldığı varsayılır?
A) X malının göreli fiyatı
B) Y malının göreli fiyatı
C) Reel gelir
D) Nominal gelir
E) Fiyat artışından önce tüketicinin faydasını
maksimize eden mal demeti

6. Kayıtsızlık eğrileri orijine göre kesin olarak dış bükey
olan bir tüketicinin dondurma ve pasta tüketimine
harcamak üzere 20 TL’si bulunmaktadır. Dondurmanın
fiyatı 2 TL, pastanın fiyatı ise 4 TL’dir.
Aşağıdakilerden hangisi bu tüketici için fayda
maksimizasyonu sağlayan bir dondurma ve pasta
bileşimidir?
Dondurma Pasta
A) 2 4
B) 4 4
C) 5 0
D) 6 3
E) 9 0

7. A tüketicisinin bir mal için ödemeye istekli olduğu
miktar 50 TL, B tüketicisinin 45 TL, C tüketicisinin ise
40 TL’dir.
Malın fiyatı 40 TL olduğuna göre üç tüketicinin
toplam tüketici artığı kaç TL’dir?
A) 15 B) 40 C) 85 D) 95 E) 135

8. Ortalama toplam maliyet eğrisinin minimuma indiği
üretim düzeyinde aşağıdaki eşitliklerden hangisi
doğrudur?
A) Ortalama değişken maliyet = Sabit maliyet
B) Marjinal maliyet = Ortalama değişken maliyet
C) Marjinal maliyet = Ortalama toplam maliyet
D) Ortalama toplam maliyet = Ortalama sabit maliyet
E) Ürün fiyatı = Ortalama değişken maliyet

9. Emek (L) ve sermaye (K) girdilerini kullanarak
üretim yapan bir firma için CES üretim fonksiyonu
Q=L0,5 +K0,5 ise bu fonksiyonla ilgili aşağıdaki
ifadelerden hangisi doğrudur?
A) Bütün üretim düzeyleri için ölçeğe göre azalan
getiriye sahiptir.
B) Bütün üretim düzeyleri için ölçeğe göre artan
getiriye sahiptir.
C) Bütün üretim düzeyleri için ölçeğe göre sabit
getiriye sahiptir.
D) Fonksiyonun ölçeğe göre getirisi, üretim düzeyine
bağlı olarak değişmektedir.
E) Fonksiyonun ölçeğe göre getirisi, K = L olduğu
durumlar dışında belirsizdir.

10. Bir tam rekabet firması, kâr maksimizasyonunu
sağlayan üretim düzeyinden daha büyük bir üretim
gerçekleştiriyorsa firma ile ilgili olarak aşağıdakilerden
hangisi söylenebilir?
A) Marjinal maliyet marjinal hasılattan büyüktür.
B) Marjinal hasılat marjinal maliyetten büyüktür.
C) Fiyat marjinal hasılattan büyüktür.
D) Marjinal hasılat fiyattan büyüktür.
E) Marjinal maliyet negatiftir.

11. Fiyatın marjinal maliyete eşit olduğu noktada üretim
yapan tekelci bir firmayla ilgili aşağıdaki ifadelerden
hangisi doğrudur?
A) Tekelci firma, kârını maksimize etmektedir.
B) Tekelci firma, kârını minimize etmektedir.
C) Tekelci firma, pozitif kâr elde etmektedir.
D) Tekelci firma, kâr maksimizasyonu yapmamaktadır
ve kârını maksimize edebilmek için üretimini azaltmalıdır.
E) Tekelci firma, kâr maksimizasyonu yapmamaktadır
ve kârını maksimize edebilmek için üretimini artırmalıdır.

12. Tekelci rekabet piyasalarında uzun dönemde tüketicilerin
ödediği fiyatla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
A) Minimum ortalama toplam maliyetten daha düşüktür.
B) Minimum ortalama toplam maliyetten daha yüksektir.
C) Hem minimum ortalama toplam maliyete hem de
minimum ortalama değişken maliyete eşittir.
D) Minimum ortalama toplam maliyete eşittir; ancak
minimum ortalama değişken maliyetten farklıdır.
E) Hem minimum ortalama toplam maliyete hem de
marjinal maliyete eşittir.

13. Aşağıdakilerden hangisi Cournot ve Stackelberg
oligopol modelleri arasındaki farklardan biridir?
A) Stackelberg dengesinde, Cournot dengesine
göre toplam endüstri üretimi daha büyük, fiyat
daha düşüktür.
B) Stackelberg dengesinde, Cournot dengesine
göre toplam endüstri üretimi daha büyük, fiyat
daha yüksektir.
C) Stackelberg dengesinde, Cournot dengesine
göre toplam endüstri üretimi daha az, fiyat daha
yüksektir.
D) Stackelberg dengesinde, Cournot dengesine
göre toplam endüstri üretimi daha az, fiyat daha
düşüktür.
E) Stackelberg ve Cournot dengelerinde toplam
endüstri üretimi aynıdır; fiyat hakkında bir şey
söylenemez.

14. Dışsallıklarla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
A) Piyasa fiyatları tarafından yansıtıldıkları için
iktisadi etkinsizliklerin bir kaynağı olabilirler.
B) Piyasa fiyatları tarafından yansıtıldıkları için
iktisadi etkinliği olumsuz yönde etkilemezler.
C) Piyasa fiyatları tarafından yansıtılmadıkları için
iktisadi etkinliği olumsuz yönde etkilemezler.
D) Piyasa fiyatları tarafından yansıtılmadıkları için
iktisadi etkinsizliklerin bir kaynağı olabilirler.
E) Piyasa fiyatları tarafından yansıtılabilir veya
yansıtılmayabilirler; ancak her iki durumda da
iktisadi etkinlik üzerinde bir etkileri olmaz.

15. Toplam gelirdeki her bir birimlik artışın vergilerde
0,5 birimlik artış yarattığı durumda, marjinal tüketim
eğilimi 0,8 ise vergilerdeki 12 birimlik bir artış
denge gelir düzeyini nasıl etkiler?
A) 24 birim artırır. B) 20 birim azaltır.
C) 20 birim artırır. D) 16 birim artırır. E) 16 birim azaltır.

16. Para miktarındaki bir azalma sonucunda diğer
şeyler değişmezken toplam talep ve toplam arz
eğrileri nasıl değişir?
Toplam Talep Toplam Arz
A) Sola kayar Sola kayar
B) Sola kayar Değişmez
C) Sağa kayar Değişmez
D) Değişmez Sola kayar
E) Sağa kayar Sağa kayar

17. Modigliani’nin Yaşam Devresi ile Friedman’ın Sürekli
Gelir modelleri aşağıdakilerden hangisi ile ilgilidir?
A) Hükûmet harcamaları çoğaltanıyla
B) Dengeli bütçe çoğaltanıyla
C) İş gücü arzıyla
D) Yatırım harcamalarıyla
E) Tüketim harcamalarıyla

18. Ücretlilerden alınan gelir vergisinin istihdam edilen
iş gücü arz ve talebi üzerindeki etkisinin en
fazla olduğu durum aşağıdakilerden hangisidir?
A) İş gücü talep ve arzının ikisinin de görece esnek
olmadığı durum
B) İş gücü talep ve arzının ikisinin de görece esnek
olduğu durum
C) İş gücü talep esnekliğinin sıfır, arz esnekliğinin
ise görece yüksek olduğu durum
D) İş gücü arz esnekliğinin görece düşük, talep
esnekliğinin ise görece yüksek olduğu durum
E) İş gücü talep esnekliğinin görece düşük, arz esnekliğinin
ise sıfır olduğu durum

19. Ekonomik durgunluğun yaratabileceği olumlu
etkiler ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
A) Durgunluk, hem enflasyonu düşürür hem de
etkin olmayan firmaların kapanmasını sağlar.
B) Durgunluk, hem enflasyonu düşürür hem de gelir
dağılımını düzeltir.
C) Durgunluk, hem etkin olmayan firmaların kapanmasını
sağlar hem de gelir dağılımını düzeltir.
D) Durgunluk, iş gücü ve sermayenin etkinliğinin
artmasını sağlar.
E) Durgunluk, gelirleri düşen tüketicilerin para taleplerinin
düşmesine yol açacağından faiz oranının
düşmesine neden olur, bu da yatırımların
tekrar artmasını sağlar.

20. Aşağıdakilerden hangisi sermayenin marjinal
verimliliğindeki düşmenin bir sonucudur?
A) Sermayenin yıpranma oranının artması
B) Reel faiz oranlarının düşmesi
C) Sermayenin reel maliyetinin yükselmesi
D) Yatırım fonksiyonunun sağa kayması
E) Yatırım fonksiyonunun sola kayması

1. C
2. D
3. E
4. C
5. C
6. A
7. A
8. C
9. B
10. A

11. D
12. B
13. A
14. D
15. E
16. B
17. E
18. B
19. A
20. E


sonraki sayfa >>>>>

<< KPSS soruları >>
facebooktwitter+googleyoutube