HUKUK SORULARI - KAMU PERSONELİ SEÇME SINAVI - LİSANS - 2008
>> Amortisman
>> Anonim Şirketler
>> Asgari Geçim İndirimli Bordro
>> Asgari Ücret - AGİ
>> AŞ Kar Dağıtımı Kayıtları
>> Ay Sonu KDV Tahakkuku
>> Aylık Ücret Bordrosu
>> Bilanço
>> Bilanço Örneği
>> Bilançonun Düzenlenmesi
>> Büyük Defter
>> Çözümlü Monografi Örneği
>> Defter Tutma Sorumluluğu
>> Döviz İşlemleri Muhasebe
>> E-Bildirge
>> Enflasyon
>> Envanter İşlemleri
>> ETA SQL Programı Kurulumu
>> Fatura
>> FİFO Yöntemi
>> Geçici Vergi Beyannamesi
>> Gelir Tablosu
>> Gider Dağıtımı ve Tablosu
>> Girişimci (Müteşebbis)
>> İhbar Tazminatı
>> İşletme Defteri Kayıtları
>> KDV Beyannamesi Düzenleme
>> KDV Hesaplama
>> Kıdem Tazminatı
>> Kooperatiflerin Kuruluşu
>> Maliyet Muhasebesi Hesapları
>> Mikro Programı Kurulumu
>> Mizan
>> Muhasebe Fişleri
>> Muhasebe Denetimi
>> Muhasebenin Tanımı
>> Muhasebenin Temel Kavramları
>> Muhtasar Beyanname
>> Resmi Yazılar
>> Sürekli Aralıklı Envanter
>> Şirket Kuruluş İşlemleri
>> Tek Düzen Hesap Planı
>> Ticari İşletme ve Tacir
>> Ücret Bordrosu Düzenleme
>> Ücret Bordrosu Muhasebe Kayıtları
>> Vergi Levhası
>> Yevmiye Defteri
>> Yönetimin Anlamı
>> Yüzde Hesaplama


1. 1982 Anayasası’na göre, aşağıdakilerden hangisi
Anayasa Mahkemesinin görev ve yetkileri arasında
yer almaz?
A) Yasaların, kanun hükmünde kararnamelerin ve
TBMM İçtüzüğü’nün Anayasa’ya uygunluğunu
denetlemek
B) Siyasi partilerin kapatılması davalarına bakmak
C) TBMM üyelerinin dokunulmazlıklarının kaldırılması
kararlarını denetlemek
D) Anayasa’da belirtilen kişileri görevleriyle ilgili
suçlarından dolayı Yüce Divan sıfatıyla yargılamak
E) Yüksek mahkemeler arasında çıkan görev ve hüküm
uyuşmazlıklarını kesin karara bağlamak

2. 1982 Anayasası’na göre, Anayasa Mahkemesi
aşağıdakilerden hangisini sadece şekil yönünden
denetleyebilir?
A) Kanunlar
B) TBMM İçtüzüğü
C) Anayasa değişiklikleri
D) Milletlerarası antlaşmalar
E) Kanun hükmünde kararnameler

3.I. Anayasa değişiklikleri
II. TBMM üyelerinin dokunulmazlığının kaldırılmasına
ilişkin kararlar
III. Türk Silahlı Kuvvetlerinin yurt dışına gönderilmesine
ilişkin kararlar
IV. Af kanunları
1982 Anayasası’na göre, yukarıdakilerden hangilerinin
TBMM Genel Kurulunda kabul edilmesi
için nitelikli çoğunluk aranır?
A) I ve II B) I ve IV C) II ve III
D) II ve IV E) III ve IV

4. Aşağıdaki oylamaların hangisinde TBMM Genel
Kurulunda gizli oylama yapılması zorunlu değildir?
A) Anayasa’nın bazı maddelerinin değiştirilmesi
hakkında verilmiş olan bir teklifin kabulüne ilişkin
yapılan oylama
B) Bir bakan hakkında verilmiş olan Meclis soruşturması
açılması isteminin kabulüne ilişkin yapılan
oylama
C) Hakkında Meclis soruşturması açılan bir bakanın
Yüce Divana sevk edilmesine ilişkin yapılan oylama
D) Milletvekilliğiyle bağdaşmayan bir görev veya
hizmeti sürdürmekte ısrar eden bir milletvekilinin
milletvekilliğinin düşmesine ilişkin yapılan oylama
E) Milletvekilliğinden istifa eden bir milletvekilinin
milletvekilliğinin düşmesine ilişkin yapılan oylama

5. Aşağıdakilerden hangisi idari fonksiyona dahildir?
A) TBMM Başkanının TBMM’nin olağanüstü toplantıya
çağrılma istemini ret kararı
B) Cumhurbaşkanının bir milletvekilini hükûmeti
kurmakla görevlendirme kararı
C) Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulunun bir hâkimi
Yargıtay üyesi seçme kararı
D) Danıştay İçtihatları Birleştirme Kurulunun verdiği
içtihatları birleştirme kararı
E) Adalet Bakanının bir davaya ilişkin kanun yararına
bozma isteminde bulunmasına dair kararı

6. Aşağıdakilerden hangisi valinin, merkeze danışmadan
da karar alabilmesini ifade eder?
A) Vesayet ilkesi
B) Kanuni idare ilkesi
C) Yetki genişliği ilkesi
D) Yerinden yönetim ilkesi
E) İdarenin bütünlüğü ilkesi

7. 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu’na göre, valinin
yetkileriyle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi
yanlıştır?
A) İl genel meclisinin başkanı seçimle gelmez ve
meclis başkanlığı vali tarafından yerine getirilir.
B) Vali, il encümeninin başkanıdır.
C) Vali, il genel meclisinin gündeminin belirlenmesinde
konu önerme yetkisine sahiptir.
D) Vali, hukuka aykırı gördüğü il genel meclisi kararlarını,
gerekçesini de belirterek yeniden görüşülmek
üzere meclise iade edebilir.
E) Vali, kesinleşmiş ve yürürlüğe girmiş il genel
meclisi kararlarının iptali istemiyle idari yargıya
başvurabilir.

8. Belediye Kanunu’na göre, belediye meclisi kararlarının
yürürlüğe girme koşulu aşağıdakilerden
hangisidir?
A) Kararın mahallin en büyük mülki amirine gönderilmesi
B) Dava açma süresinin geçmesi
C) Mahallin en büyük mülki amirinin onaması
D) Kararın İçişleri Bakanlığına gönderilmesi
E) Belediye başkanının onaması

9. Aşağıdaki davalardan hangisi Askerî Yüksek İdare
Mahkemesinde görülmez?
A) Askerlik işlemleriyle ilgili olarak sivil kişinin açtığı
iptal davası
B) Askerlik şubesinde çalışan sivil memurun, aldığı
disiplin cezasıyla ilgili olarak açtığı iptal davası
C) Askerî tatbikat sırasında yaralanan asker kişinin
açtığı tam yargı davası
D) Askerî tatbikat sırasında yaralanan sivil kişinin
açtığı tam yargı davası
E) Askerlik hizmeti sırasında ateşli silah yaralanması
sonucu ölen asker kişinin babasının açtığı tam
yargı davası

10. Aşağıdakilerden hangisinin yaptığı bireysel idari
işlemlere karşı açılan iptal davalarında ilk derece
mahkemesi olarak Danıştay görevlidir?
A) Kamu İhale Kurulu
B) Rekabet Kurulu
C) Sermaye Piyasası Kurulu
D) Üniversitelerarası Kurul
E) Yabancı ülkelerde görevli idari makamlar

11. Kesintisiz (mütemadi) suçla ilgili aşağıdaki ifadelerden
hangisi doğrudur?
A) Her suçun kesintisiz suç olarak işlenmesi mümkündür.
B) Kesintisiz suç cezayı ağırlaştıran bir nedendir.
C) Bazı ani suçlar da kesintisiz suç şeklinde işlenebilir.
D) Kesintisiz suç, ihlal edici durumun oluşturulduğu
anda sona ermiş olur.
E) Ani suç ve kesintisiz suç ayrımı sadece suçun tamamlanması
anı yönünden önemlidir.

12. A, B’ye 20 metreden başındaki elmayı vurabileceğini
söyler ve bunun üzerine iddialaşırlar. B, başına bir elma
koyar. A, ateş eder, mermi B’nin başına isabet
eder ve B ağır şekilde yaralanır.
Buna göre, A’nın sorumluluğuyla ilgili aşağıdaki
ifadelerden hangisi doğrudur?
A) Kasıtlı insan yaralamadan sorumludur.
B) Basit taksirli insan yaralamadan sorumludur.
C) Olası kast ile insan yaralamadan sorumludur.
D) Öngörülü taksirle insan yaralamadan sorumludur.
E) B’nin rızası olduğu için sorumlu değildir.

13. Haksız tahrikle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi
doğrudur?
A) Haksız tahrik hâlinde fiil suç olma niteliğini korur.
B) Haksız tahrik, Ceza Kanunu’nda basit ve ağır
haksız tahrik olmak üzere ikiye ayrılmıştır.
C) Tahriki oluşturan fiilin, tepkide bulunan kişiye
karşı işlenmiş olması gerekir.
D) Tahrik fiilinin haksız olması için suç teşkil etmesi
gerekir.
E) Tepki, haksız tahrikten hemen sonra gerçekleştirilmelidir.

14. Kovuşturma evresinde suçun takibinin şikâyete bağlı
olduğu ve şikâyet süresinin henüz dolmadığı anlaşılmıştır.
Bu durumda Ceza Muhakemesi Kanunu’na göre,
mahkemenin vereceği kararla ilgili aşağıdaki ifadelerden
hangisi doğrudur?
A) Durma kararı verebilir.
B) Düşme kararı verir.
C) İddianameyi iade eder.
D) Ceza verilmesine yer olmadığına karar verir.
E) Hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar
verir.

15. Ceza Muhakemesi Kanunu’na göre, aşağıdakilerden
hangisi mesleği ve sürekli uğraşı sebebiyle
tanıklıktan çekinemez?
A) Eczacılar
B) Ebe yardımcıları
C) Avukat stajyerleri
D) Tapu memurları
E) Mali müşavirler

16. Ceza Muhakemesi Kanunu’na göre, aşağıdakilerden
hangisi duruşmada, katılana doğrudan soru
yöneltemez?
A) Vekil sıfatıyla duruşmaya katılan avukat
B) Mahkeme başkanı
C) Cumhuriyet savcısı
D) Müdafi
E) Sanık

17. Hâkimin yarattığı hukuk kuralının özellikleriyle ilgili
aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) Hâkimin boşluk doldurma faaliyeti Anayasa Mahkemesinin
denetimine tabi değildir.
B) Hâkim, boşluk doldururken kanunun özünde yer
alan esasla bağlıdır.
C) Hâkim, boşluk doldururken yarattığı kural ile kanunun
diğer hükümleri arasında bir uyum sağlamak
zorundadır.
D) Hâkim, boşluk doldururken Anayasa’daki değer
hükümlerini göz önünde tutmalıdır.
E) Hâkim, boşluk doldururken atıf yollarından yararlanır.

18. Ayırt etme gücüne sahip küçük, aşağıdakilerden
hangisini yasal temsilcisinin izni olmadan yapabilir?
A) İsmini değiştirmek
B) Evlenme akdi yapmak
C) Vasiyetname yapmak
D) Miras sözleşmesi yapmak
E) Evlilik dışı doğan çocuğunu tanımak

19. A, saatini rehin olarak B’ye bırakmış, B’nin ölümü
üzerine B’nin mirasçısı C, saati D’ye satıp teslim etmiştir.
Buna göre, aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
A) D, iyi niyetli ise saat rehin karşılığı verilmiş olsa
bile saatin mülkiyetini kazanır. Rehin kesin olarak
sona erer.
B) C, saatin rehin olarak verildiğini bilmediği için
B’nin ölümü üzerine saatin mülkiyetini kazanır.
C) A, saati C’ye vermediği için C saate emin sıfatı
ile zilyet olmamıştır.
D) B’nin ölümü ile rehin sözleşmesi sona ereceğinden
C, saat üzerinde bir hak iddia edemez.
E) B’nin ölümü üzerine A, B ile arasındaki rehin
sözleşmesinin sona erdiğini belirterek, D’den
saati talep eder ve bedelini ödeyerek geri alır.

20. B, A’dan aldığı borca karşılık rehin olarak saatini A’ya
vermiştir.
Buna göre, aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
A) A, saate başkası için zilyettir.
B) A, saate havale yolu ile zilyet olmuştur.
C) A, saate doğrudan doğruya ve feri zilyettir.
D) A, saate hükmen teslim yolu ile zilyet olmuştur.
E) A, saate kısa elden teslim yolu ile zilyet olmuştur.

1. E
2. C
3. B
4. E
5. C
6. C
7. A
8. A
9. D
10. B

11. C
12. D
13. A
14. A
15. D
16. E
17. E
18. C
19. A
20. C


sonraki sayfa >>>>>

<< KPSS soruları >>
facebooktwitter+googleyoutube