HUKUK SORULARI - KAMU PERSONELİ SEÇME SINAVI - LİSANS - 2009
>> Amortisman
>> Anonim Şirketler
>> Asgari Geçim İndirimli Bordro
>> Asgari Ücret - AGİ
>> AŞ Kar Dağıtımı Kayıtları
>> Ay Sonu KDV Tahakkuku
>> Aylık Ücret Bordrosu
>> Bilanço
>> Bilanço Örneği
>> Bilançonun Düzenlenmesi
>> Büyük Defter
>> Çözümlü Monografi Örneği
>> Defter Tutma Sorumluluğu
>> Döviz İşlemleri Muhasebe
>> E-Bildirge
>> Enflasyon
>> Envanter İşlemleri
>> ETA SQL Programı Kurulumu
>> Fatura
>> FİFO Yöntemi
>> Geçici Vergi Beyannamesi
>> Gelir Tablosu
>> Gider Dağıtımı ve Tablosu
>> Girişimci (Müteşebbis)
>> İhbar Tazminatı
>> İşletme Defteri Kayıtları
>> KDV Beyannamesi Düzenleme
>> KDV Hesaplama
>> Kıdem Tazminatı
>> Kooperatiflerin Kuruluşu
>> Maliyet Muhasebesi Hesapları
>> Mikro Programı Kurulumu
>> Mizan
>> Muhasebe Fişleri
>> Muhasebe Denetimi
>> Muhasebenin Tanımı
>> Muhasebenin Temel Kavramları
>> Muhtasar Beyanname
>> Resmi Yazılar
>> Sürekli Aralıklı Envanter
>> Şirket Kuruluş İşlemleri
>> Tek Düzen Hesap Planı
>> Ticari İşletme ve Tacir
>> Ücret Bordrosu Düzenleme
>> Ücret Bordrosu Muhasebe Kayıtları
>> Vergi Levhası
>> Yevmiye Defteri
>> Yönetimin Anlamı
>> Yüzde Hesaplama


1. Milletlerarası antlaşmalarla ilgili olarak aşağıdakilerden
hangisi, 1982 Anayasası’na 2004 yılında yapılan değişiklikle girmiştir?
A) Usulüne göre yürürlüğe konulmuş milletlerarası antlaşmalar kanun hükmündedir.
B) Usulüne göre yürürlüğe konulmuş temel hak ve özgürlüklere ilişkin milletlerarası antlaşmalarla kanunların aynı konuda
farklı hüküm içermesi nedeniyle çıkabilecek uyuşmazlıklarda, milletlerarası antlaşma hükümleri esas alınır.
C) Türk kanunlarına değişiklik getiren her türlü antlaşmanın
onaylanması, TBMM’nin onaylamayı bir kanunla uygun bulmasına bağlıdır.
D) Milletlerarası bir antlaşmaya dayanan uygulama
antlaşmalarıile kanunun verdiği yetkiye dayanılarak yapılan ekonomik, ticari, teknik veya idari antlaşmaların TBMM’ce
uygun bulunması zorunluluğu yoktur.
E) Usulüne göre yürürlüğe konulmuş milletlerarası antlaşmalar hakkında Anayasa’ya aykırılık iddiasıyla Anayasa Mahkemesine başvurulamaz.

2. 1982 Anayasası’na göre, Anayasa yargısında somut norm denetimiyle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
A) Anayasa Mahkemesinin somut norm denetimi sonrasında
vereceği iptal kararının sadece ilgili mahkemeye bildirilmesi yeterli olup, Resmî Gazete’de yayımlanmasına gerek yoktur.
B) Anayasa Mahkemesinin somut norm denetiminde işin
esasına girerek vereceği iptal istemini ret kararından sonra, Anayasa Mahkemesinin kararları kesin olduğu için, aynı
kuralın, yasama organınca değiştirilene kadar bir başka
davada bir başka mahkeme tarafından iptal istemiyle Anayasa Mahkemesine götürülebilmesi hiçbir şekilde mümkün değildir.
C) Anayasa Mahkemesi, somut norm denetimi sonrasında
vereceği iptal hükmünün olayla sınırlı ve yalnızca tarafları bağlayıcı olacağına karar verebilir.
D) Somut norm denetimi yalnızca kanun hükümleri için
işletilebilir. Mahkemelerin bir davada uyguladıkları ve
Anayasa’ya aykırı olduğunu düşündükleri kanun hükmünde
kararname hükümlerini iptal istemiyle Anayasa Mahkemesine gönderebilmeleri mümkün değildir.
E) Anayasa Mahkemesinin, somut norm denetimi sonrasında, kararını işin kendisine gelişinden başlamak üzere 5 ay içinde vermesi ve açıklaması gerekir. Bu süre içinde karar
verilmezsedava mahkemesi davayı yürürlükteki kanun
hükmüne göre sonuçlandırır. Ancak, 5 aylık süreden sonra
olsa dahi, esas hakkındaki hüküm kesinleşinceye kadar
gelecek olan Anayasa Mahkemesi kararına uyulması zorunludur.

3. 1982 Anayasası’nda 2007 yılında yapılan değişiklik
sonrasındaki düzenleme uyarınca, Cumhurbaşkanının
seçimiyle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
A) Cumhurbaşkanı halk tarafından 7 yıl için seçilir.
B) Cumhurbaşkanlığına aday olanın var ise partisi
ile ilişiği kesilir ve milletvekilliği sona erer.
C) Bir kimse yalnızca bir defa Cumhurbaşkanı seçilebilir.
D) Genel oyla yapılacak seçimde, geçerli oyların en
az beşte üçünü alan aday Cumhurbaşkanı seçilmiş olur.
E) Cumhurbaşkanlığına sadece 40 yaşını doldurmuş
ve yükseköğrenim yapmış milletvekilleri aday gösterilebilirler.

4. 1982 Anayasası’nda 1995 yılında yapılan değişiklik
sonrasında, milletvekilliğinin düşmesiyle ilgili
aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
A) İstifa eden milletvekilinin milletvekilliği, istifanın,
TBMM üye tam sayısının en az salt çoğunluğu
tarafından kabul edilmesi üzerine düşer.
B) Milletvekili seçilmeye engel bir suçtan hüküm giyen
milletvekilinin milletvekilliği, hükmün kesinleştiği
tarihte başka bir işleme gerek kalmaksızın
kendiliğinden sona erer.
C) Meclis çalışmalarına özürsüz veya izinsiz olarak
bir ay içerisinde toplam 5 birleşim günü katılmayan
milletvekilinin milletvekilliğinin düşmesine,
durumun Meclis Başkanlık Divanınca tespit edilmesi
üzerine, TBMM Genel Kurulunca üye tam
sayısının salt çoğunluğunun oyuyla karar verilebilir.
D) Bir milletvekilinin milletvekilliğinin hangi nedenle
olursa olsun düşmesi durumunda, ilgili milletvekili
veya TBMM üye tam sayısının en az beşte
biri, düşme durumunun iptali için düşme tarihinden
başlayarak 10 gün içinde Anayasa Mahkemesine
başvurabilir.
E) Anayasa Mahkemesince temelli kapatılan bir siyasi
partiye, kapatma davasının açıldığı tarih
itibarıyla üye olan milletvekillerinin milletvekillikleri,
Anayasa Mahkemesinin temelli kapatma
kararının TBMM Başkanlığına bildirildiği tarihte
kendiliğinden sona erer.

5. İdari yargıda verilen yürütmeyi durdurma kararlarına
karşı başvuru yolu ve süresi aşağıdakilerin
hangisinde doğru olarak verilmiştir?
A) İtiraz – 7 gün
B) İtiraz – 15 gün
C) Temyiz – 7 gün
D) Temyiz – 30 gün
E) Kararın düzeltilmesi – 15 gün

6. Aşağıdakilerin hangisi Danıştay’ın ilk derece
mahkemesi olarak bakacağı davalar arasında yer almaz?
A) Bakanlar Kurulu kararlarına karşı açılacak iptal
ve tam yargı davaları
B) Bakanlıkların düzenleyici işlemlerine karşı açılacak
iptal ve tam yargı davaları
C) İdari hizmet sözleşmelerinden doğan idari davalar
D) Danıştay Yüksek Disiplin Kurulu kararlarına karşı
açılacak iptal ve tam yargı davaları
E) Başbakanlık, bakanlıklar ve diğer kamu kurum
ve kuruluşlarının müsteşarlarıyla ilgili müşterek
kararnamelere karşı açılacak iptal ve tam yargı
davaları

7. Aşağıdakilerin hangisinde eşleştirilen idari birimler
arasında hiyerarşi ilişkisi vardır?
A) Ankara İl Özel İdaresi – Beypazarı Kaymakamlığı
B) Kültür ve Turizm Bakanlığı – Yozgat Valiliği
C) İzmir Büyükşehir Belediyesi – Karşıyaka Belediyesi
D) Millî Savunma Bakanlığı – Makine ve Kimya Endüstrisi Kur.
E) Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği – Samsun Ticaret Odası

8. M Belediyesi, belediye sınırları içerisindeki arsasında
apartman inşa etmek isteyen A’nın imar ruhsatı almak
için yaptığı başvuruyu reddetmiştir. A, başvurusunun
Belediye Başkanı ile arasındaki kişisel düşmanlık
nedeniyle reddedildiğini ileri sürmektedir.
A’nın iddiasına göre anılan ret işlemi hangi unsuru
yönünden hukuka aykırıdır?
A) Yetki B) Şekil C) Sebep D) Maksat E) Konu

9.

I. İdare kamu görevlilerinin görevlerine ilişkin kusurlu
davranışlarından doğan zararı tazmin etmekle yükümlüdür.
II. Kamu görevlilerinin görevlerine ilişkin kusurlu
davranışlarından doğan zararı tazmin eden
idare, ilgili kamu görevlisine kusuru oranında rücu eder.
III. İdarenin, hizmet kusuru bulunmayan işlem ve
eyleminden doğan zararı tazmin yükümlülüğü yoktur.
Buna göre, idarenin mali sorumluluğuyla ilgili
yukarıdaki ifadelerden hangileri doğrudur?
A) Yalnız II B) Yalnız III C) I ve II
D) I ve III E) I, II ve III

10.
I. İdarenin bütünlüğü
II. Yetki ve usulde paralellik
III. Kanuni idare
IV. Yetki genişliği
Yukarıdakilerden hangileri idarenin kuruluş ve
görevlerine ilişkin Anayasal ilkeler arasında yer alır?
A) Yalnız I B) I ve II C) I ve III D) II ve IV E) I, III ve IV

11. Kanunilik ilkesiyle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) Suç ve cezanın sadece kanunla yaratılmasını amaçlar.
B) Yürütmenin keyfiliğini önlemeyi amaçlar.
C) Yargının keyfiliğini önlemeyi amaçlar.
D) Yasamanın keyfiliğini önlemeyi amaçlar.
E) Suç ve ceza yaratan normlar yönünden kıyas işlemini yasaklamayı amaçlar.

12. Kastla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) Kastın kurucu unsurları, bilme ve istemedir.
B) Kastın, suçu oluşturan davranışın icrası anında var olması yeterlidir.
C) Olası kast hâlinde ceza artırılır.
D) Bazı suçlar yönünden genel kasttan başka özel kast da aranır.
E) Kast, hareketin yapılmasından sonra da ortaya çıkabilir.

13.
I. Suçun oluşması için kural olarak failin taksirli olması aranır.
II. Öngörülü taksirde netice fail tarafından öngörülmüştür.
III. Öngörülü taksirde ceza artırılır.
IV. Taksirli fiiller ancak kanunda açıkça belirtilen
hâllerde cezalandırılır.
V. Neticesi sebebiyle ağırlaşan suçlarda failin netice
yönünden en azından taksirli hareket etmesi gerekir.
Taksirle ilgili yukarıdaki ifadelerden hangileri doğrudur?
A) Yalnız I B) Yalnız III C) I ve III
D) II, IV ve V E) II, III, IV ve V

14. Ceza Muhakemesi Kanunu’na göre bilgisayarlarda,
bilgisayar programlarında ve kütüklerinde arama,
kopyalama ve el koyma tedbiriyle ilgili aşağıdaki
ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) Şüphelinin kullandığı bilgisayarlar ve bilgisayar
programlarında arama yapılması için, başka
surette delil elde etme olanağının bulunmaması gerekir.
B) Şüphelinin kullandığı bilgisayarlar ve bilgisayar
programları ile bilgisayar kütüklerinde arama
yapılması için hâkim kararı gerekir.
C) Gecikmesinde sakınca bulunan hâllerde, bilgisayarlarda,
bilgisayar programlarında ve kütüklerinde
arama, kopyalama, el koyma tedbirine
Cumhuriyet savcısının yazılı emri bulunması
şartıyla başvurulabilir. Cumhuriyet savcısının bu
kararı 24 saat içinde görevli hâkimin onayına sunulur.
D) Bilgisayar veya bilgisayar kütüklerine el koyma
işlemi sırasında sistemdeki veriler yedeklenir.
E) Bilgisayar veya bilgisayar kütüklerine el koyma
işlemi sırasında oluşturulan veri yedeğinin bir
kopyası, istenmesi hâlinde şüpheliye veya vekiline verilir.


15. Ceza Muhakemesi Kanunu’na göre, duruşmanın
açık ya da kapalı yapılmasıyla ilgili aşağıdaki ifadelerden
hangisi yanlıştır?
A) Sanık, 18 yaşını doldurmamış ise duruşma kapalı yapılır.
B) Sanık, 18 yaşını doldurmamış ise hüküm kapalı
duruşmada açıklanır.
C) Genel ahlakın veya kamu güvenliğinin kesin
olarak gerekli kıldığı hâllerde, duruşmanın bir
kısmının veya tamamının kapalı yapılmasına
mahkemece karar verilebilir.
D) Genel ahlakın veya kamu güvenliğinin kesin olarak
gerekli kıldığı hâllerde, açıklığın kaldırılmasına
ilişkin duruşma da kapalı yapılır.
E) Duruşmanın kapalı yapılması konusundaki gerekçeli
karar ile hüküm açık duruşmada açıklanır.
16. Aşağıdakilerden hangisi Ceza Muhakemesi Kanunu’nda
düzenlenen olağan ya da olağanüstü kanun yollarından biri değildir?
A) Temyiz
B) İtiraz
C) Yargılamanın yenilenmesi
D) Karar düzeltme
E) Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısının itirazı


17. A, B ve C bir taşınmaz üzerinde paylı maliktirler.
Buna göre, A payını D’ye satmak isterse B ve C
aşağıdakilerden hangisini yapamaz?
A) B ve C’nin onayını almadan A bu işlemi zaten
gerçekleştiremeyeceği için, B ve C onay vermeyerek
satışı engelleyebilir.
B) Payın D’ye satılması hâlinde, B ve C yasal önalım
haklarını kullanabilirler.
C) A’dan önceki eski paydaş E, payını A’ya satarken
B ve C yasal önalım hakkını kullanmaktan
vazgeçmiş olsalar bile, bu önalım hakkından
feragat anlamına gelmez ve haklarını D’ye karşı kullanabilirler.
D) Malın paylaştırılmasını talep edebilirler.
E) D paydaş olduktan sonra kendi tutum ve davranışlarıyla
paylı mülkiyetten kaynaklı yükümlülüklerini
ağır surette ihlal ederse, hâkim kararıyla
paydaşlıktan çıkarılmasını talep edebilirler.

18.
I. Zabıt sicili
II. Mal sahipleri sicili
III. Aziller sicili
IV. Düzeltmeler sicili
V. Kamu orta malları sicili
Yukarıdakilerden hangileri tapu sicilini oluşturan
yardımcı sicillerden biridir?
A) Yalnız III B) Yalnız IV C) I, II ve III D) I, III, IV ve V
E) II, III, IV ve V

19. Sınırlı ehliyetsizlerin hukuki işlem ehliyeti bakımından
aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) Vesayet altındaki kimse, vasinin izniyle çalışarak
kazandığı malları bizzat yönetmek hakkına sahiptir.
B) Sınırlı ehliyetsizler, yönetimi bir meslek veya sanat
için kendilerine bırakılmış olan mallarla ilgili
hukuki işlemleri, kendi başlarına yapabilirler.
C) Sınırlı ehliyetsizler kendilerini borç altına sokmayan
işlemleri, yasal temsilcilerinin rızasıyla yapabilirler.
D) Velinin rızası ile aile haricinde yaşayan küçük,
kazancını dilediği gibi tasarruf edebilir.
E) Sınırlı ehliyetsizler, kişiye sıkı sıkıya bağlı hakları
bizzat kullanabilirler.

20. Miras hukukunda tenkis bakımından aşağıdaki
ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) Tenkis davasının açılabilmesi için mirasçının
saklı payına tecavüz edilmiş olması gerekir.
B) Ölüme bağlı tasarruflar saklı pay tamamlanıncaya
kadar öncelikle tenkise tabidir.
C) Ölüme bağlı tasarrufların tamamı tenkise tabi
olduğu hâlde, miras bırakanın sağlar arası her
tasarrufu tenkise tabi değildir.
D) Ölüme bağlı tasarruflar en son tarihliden daha
eski tarihliye gidilmek suretiyle tenkise tabi tutulur.
E) Tenkis davası yenilik doğurucu bir davadır.

1. B
2. E
3. B
4. C
5. A
6. C
7. B
8. D
9. C
10. E

11. D
12. C
13. E
14. C
15. D
16. D
17. A
18. E
19. C
20. D


sonraki sayfa >>>>>

<< KPSS soruları >>
facebooktwitter+googleyoutube